Transcription

UKM-SPKP-PKU12-SS02No. Semakan: 02Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF(KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)PTJ:Program/ Pusat Pengajian:Skop AuditKeselamatan dan Kesihatan Tempat Kerja(Tandakan pada kotak berkenaan)Persekitaran Berkualiti 5SLokasi:(Makmal/ Bengkel)Bilik/ Aras/ Bangunan:Tarikh Pemeriksaan:Zon (5S) :Audit Bil 1 :Masa Pemeriksaan:Audit Bil 1 :Audit Bil 2 :Audit Bil 2 :Audit Bil 3 :Audit Bil 3 :Audit Bil 4 :Audit Bil 4 :ISIKAN MARKAH PADA KOTAK BERKENAAN:MARKAH: YA (1) TIDAK (0)TIDAK BERKAITAN (X)Catatan: Tulisan condong (italic) adalah kriteria yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesihatan Tempat KerjaBil.Markah(Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)Perkara/ Kriteria AuditAudit Bil. 1AA.1Audit Bil. 2Audit Bil. 3Audit Bil. 4KEPERLUAN UMUMSudut Keselamatan dan Kesihatan Tempat Kerja1.Dasar KKP yang ditandatangan oleh Naib Canselor dan terkinidipamerkan2.Carta Organisasi JKKP dipamerkan1 I 14

UKM-SPKP-PKU12-SS02No. Semakan: 02Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF(KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)Bil.Markah(Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)Perkara/ Kriteria AuditAudit Bil. 13.Pelan Laluan Kecemasan/ Lokasi Alat Pemadam Api dipamerkan4.Keputusan audit KKP yang terdahulu5.Maklumat Pegawai Insiden dipamerkan6.Nombor telefon kecemasan terkini dipamerkan7.Pelan Tindakan Kecemasan/ Prosedur Pengungsian Bangunandipamerkan8.Lokasi sudut KKP mudah dilihat9.Bahan / maklumat di sudut KKP terkini dan sesuaiA.2Audit Bil. 3Audit Bil. 4Keperluan Asas Ruang/ Bilik10.Maklumat Pegawai Bertanggungjawab/ kakitangan dipamerkanpada pintu masuk ruang/ bilik11.Mempamerkan pelan suis di ruang/bilik12.Mempamerkan Borang KEW.PA-7 (Senarai Aset Alih)13.Mempamerkan Etika Penggunaan ruang/bilikA.3Audit Bil. 2Pernyataan Pergerakan Kakitangan14.Mempamerkan maklumat pergerakan kakitangan yang jelas15.Maklumat pergerakan kakitangan terkini (latihan, urusan rasmi,cuti,ada, dan sebagainya)A.4Pengurusan Fail16.Kabinet fail dilabel dan diindeks17.Fail disusun dengan teratur mengikut nombor siri/ indeks yangditetapkan di dalam kabinet fail, mudah diperoleh/ disimpan danbersistem2 I 14

UKM-SPKP-PKU12-SS02No. Semakan: 02Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF(KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)Bil.Markah(Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)Perkara/ Kriteria AuditAudit Bil. 118.Fail berbentuk ”ring” dilabel mengikut format yang telahdiseragamkan19.Fail mudah diperoleh/ disimpan20.Pencarian/ pencapaian fail dalam tempoh kurang 30 saatA.5Penyimpanan Kunci21.Berada di tempat yang selamat22.Kunci tempat penyimpanan disimpan oleh kakitanganbertanggungjawab23.Kunci disusun, dilabel dan diindeks24.Indeks kunci diletakkan di tempat yang selamat dan berasingan daritempat penyimpanan kunciA.6Meja (Ruang Kerja/ Bilik Kakitangan)25.Keadaan di atas meja bersih, kemas dan teratur26.Tiada bahan/ dokumen/ peralatan di bawah meja27.Laci meja dilabel mengikut item seperti “ALAT TULIS”, “DOKUMEN”dan “PERIBADI” dan kemasA.7Tanda Arah/ Petunjuk28.Tanda arah/ petunjuk disediakan29.Tanda arah/ petunjuk mencukupi30.Tanda arah/ petunjuk jelas31.Dipasang di tempat yang strategikAudit Bil. 2Audit Bil. 3Audit Bil. 43 I 14

UKM-SPKP-PKU12-SS02No. Semakan: 02Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF(KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)Bil.Markah(Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)Perkara/ Kriteria AuditAudit Bil. 1BKESELAMATAN UMUMB.1Laluan Utama/ Kecemasan32.Laluan dan tangga keluar bebas dari halangan33.Lampu kecemasan yang berfungsi34.Mempunyai label tanda arah keluar35.Pelan lantai ke arah tempat berkumpul semasa kecemasandipamerkanB.2Pintu Rintangan Api/ Pintu Kecemasan36.Pintu kecemasan dikunci dan mudah dibuka dari dalam37.Pintu kecemasan bebas dari halanganB.3Pintu Keluar38.Mempunyai lampu tanda “KELUAR” yang dapat dilihat dengan jelas39.Lampu tanda “KELUAR” berfungsiB.4Lantai/ Dinding/ Siling40.Bersih/ kemas (Tidak bocor/ berkulat/ berlubang)41.Lantai tidak licinB.5Peti Pertolongan Cemas42.Mempunyai peti pertolongan cemas43.Kedudukan mudah dicapai44.Kandungan peti pertolongan cemas diselenggara secara berkalaoleh kakitangan yang bertanggungjawabAudit Bil. 2Audit Bil. 3Audit Bil. 44 I 14

UKM-SPKP-PKU12-SS02No. Semakan: 02Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF(KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)Bil.Markah(Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)Perkara/ Kriteria AuditAudit Bil. 145.Tidak menyimpan ubat makanB.6Peralatan dan Barang Makmal/ Bengkel46.Mudah akses kepada tempat simpanan tinggi47.Peralatan tajam disimpan dengan betul dan selamat48.Mempunyai kipas ventilasi udara yang sesuai49.Mempunyai troli khas untuk mengangkat bahan/barang50.Mempunyai alat nyahcemar (spill kit)/ peralatan membersihkantumpahan51.Bahan/ barang disusun dengan teratur mengikut keutamaanpenggunaan dan pengeluaran secara Masuk Dahulu, Keluar Dahulu(First In,First Out)52.Bahan/ barang rosak tidak bercampur dengan bahan/ barang yangmasih boleh digunakanB.7Bahan Mudah Terbakar/ Berbahaya53.Disimpan di tempat yang sesuaiCAudit Bil. 2Audit Bil. 3Audit Bil. 4KESELAMATAN ELEKTRIK/ KEMUDAHAN ELEKTRIK54.Peralatan dan kemudahan elektrik berfungsi dengan baik danselamat55.Pendawaian tambahan dilakukan oleh kakitangan yang bertauliah56.Wayar/ kabel (ICT dan elektrik) dalam keadaan kemas57.Bilik elektrik/ AHU tidak disalahguna58.Peralatan elektrik ditutup setelah digunakan dan menyediakan labelperingatan5 I 14

UKM-SPKP-PKU12-SS02No. Semakan: 02Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF(KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)Bil.Markah(Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)Perkara/ Kriteria AuditAudit Bil. 159.Peralatan yang rosak dilabel dan dilaporkan60.Peralatan dan kemudahan elektrik berfungsi dengan baik danselamatDKESELAMATAN KEBAKARAND.1Alat Pemadam Api (APA)/ Alat Pencegah Kebakaran61.APA dilabel dan diletak pada tempat yang sesuai (mudah dicapaidan bebas daripada halangan)62.APA masih sah digunakan63.Kad Rekod Pemeriksaan Berkala APA digantungkan pada alat/kotak alat pemadam api dan dikemaskini64.Gelung Hos berada dalam keadaan baik dan bebas dari halangan65.Gelung Hos bersih dan tidak berhabuk66.Alat Pecah Kaca berada dalam keadaan baik dan bebas darihalangan67.Alat Pecah Kaca bersih dan tidak berhabuk68.Selimut api digantung di tempat yang sesuai69.Selimut api bersih dan tidak berhabuk70.Terdapat alat pengesan kebakaran (Contoh: Sprinkler/ Alatpengesan haba/ Alat pengesan asap)*EE.171.Audit Bil. 2Audit Bil. 3Audit Bil. 4MAKMALKELENGKAPAN PERLINDUNGAN DIRI (PERSONELPROTECTIVE EQUIPMENT)Mempunyai kakitangan yang bertanggungjawab menguruskan PPE6 I 14

UKM-SPKP-PKU12-SS02No. Semakan: 02Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF(KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)Bil.Markah(Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)Perkara/ Kriteria AuditAudit Bil. 172.Mempunyai rekod PPE73.Mempunyai rekod penyerahan PPE dan latihan/ taklimatpenggunaan PPE74.Memakai Peralatan perlindungan peribadi (PPE)yang bersesuaiandengan tugas dan mencukupi75.PPE diletakkan di tempat yang sesuai76.PPE diselenggara dengan baik77.PPE berada dalam keadaan bersihE.2Audit Bil. 2Audit Bil. 3Audit Bil. 4KESELAMATAN BAHAN KIMIA78.Mempunyai rekod inventori bahan yang disimpan dalam stor79.Mempunyai Daftar Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya KepadaKesihatan80.Mempunyai Penaksiran Risiko Bahan Kimia Berbahaya KepadaKesihatan Secara Kendiri (SeCHRA)81.Helaian Data Keselamatan (SDS) ada ( 5 tahun) dan mudahdicapai82.Peralatan yang digunakan untuk mengangkat atau menyimpanbahan kimia berkeadaan baik83.Rak yang digunakan berada dalam keadaan kukuh84.Bahan kimia diletakkan di dalam bekas sekunder85.Bahan kimia diletakkan di tempat yang tidak mudah terjatuh86.Bekas bahan kimia yang berat disimpan pada aras rendah87.Kabinet khas bagi menyimpan bahan berbahaya disediakan7 I 14

UKM-SPKP-PKU12-SS02No. Semakan: 02Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF(KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)Bil.Markah(Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)Perkara/ Kriteria AuditAudit Bil. 188.Tiada bahan kimia lama yang sudah rosak / luput jangka hayat89.Bahan kimia dilupuskan dengan selamat90.Botol bahan kimia disusun mengikut kelas hazard91.Rak bersih dan susunan bahan kimia teratur92.Botol bahan kimia sentiasa ditutup apabila tidak digunakan (bagimengelakkan tumpahan/ pendedahan)93.Bahan kimia mudah terbakar distorkan di kabinet khas bagi bahankimia mudah terbakar94.Bahan kimia mudah terbakar tidak diletakkan berdekatan denganpunca api95.Bahan kimia yang berisiko berbahaya terhadap kesihatan distorkandi tempat yang terkawal, dan berlabel)96.Peti sejuk simpanan bahan kimia diselenggara dan bersih97.Peti sejuk mempunyai label larangan makan dan minumE.3KEBUK WASAP98.Kebuk wasap disediakan sesuai dengan hazard dan berlabel99.Menyediakan prosedur penggunaan kebuk wasap100.Diselenggara secara berkala mengikut jadual yang ditetapkan101.Kebuk wasap tidak menyimpan bahan kimia dan alat yang tidakdiperlukan102.Kebuk wasap berfungsi dengan baik (kuasa sedutan melebihi 100 ft/min)Audit Bil. 2Audit Bil. 3Audit Bil. 48 I 14

UKM-SPKP-PKU12-SS02No. Semakan: 02Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF(KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)Bil.Markah(Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)Perkara/ Kriteria AuditAudit Bil. 1103.Tingkap kebuk wasap sentiasa ditutup apabila tidak digunakan104.Kebuk wasap bersih(lantai dan sinki kebuk wasap bersih)E.4Audit Bil. 2Audit Bil. 3Audit Bil. 4SAFETY SHOWER/ EYE WASH105.Safety shower berfungsi dengan baik dan mempunyai tekanan airyang mencukupi106.Eye wash berfungsi dengan baik dan mempunyai tekanan air yangmencukupi107.Diselenggara secara berkala mengikut jadual yang ditetapkan108.Laluan ke safety shower dan eye wash bebas dari halangan109.Safety shower dan Eye Wash bersih dan tidak berhabuk110.Mempunyai kelengkapan membersihkan tumpahan bahanberbahayaE.5KESELAMATAN SINARAN111.Mempamerkan lambang radioaktif112.Alat pengesan sinaran yang sedia digunakan dan tentukuran masihsah113.Mempamerkan Lesen bahan radioaktif/ radas penyinaran (LampiranA)114.Mempunyai no. telefon orang yang boleh dihubungi sekiranyaberlaku kecemasan(Pegawai Perlindungan Sinaran/ AELB/ Penyelia Makmal)115.Prosedur tindakan semasa kecemasan dipamerkan di peralatan9 I 14

UKM-SPKP-PKU12-SS02No. Semakan: 02Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF(KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)Bil.Markah(Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)Perkara/ Kriteria AuditAudit Bil. 1116.Bahan radioaktif yang tidak digunakan disimpan di dalam stor/tempat penyimpanan yang mempunyai perisaiE.6KESELAMATAN SILINDER GAS117.Silinder gas mempunyai Helaian Data Keselamatan (SDS)118.Silinder gas dirantai pada penyokong/ tempat yang tetap119.Silinder gas dilabelkan status penggunaan (penuh, sedangdigunakan, kosong)120.Silinder gas diasingkan mengikut kelas hazard121.Injap silinder gas ditutup sekiranya tidak digunakan122.Silinder gas berada jauh daripada sumber percikan api123.Mempunyai peredaran udara yang cukup dan berkesan124.Penstoran dan silinder gas bersih dan tidak berhabukE.7KESELAMATAN BIOLOGI125.Peralatan khusus mempunyai Sijil Perakuan Kelayakan yang sah(cth : autoclave, compressor)126.Mempunyai kabinet keselamatan biologi127.Kabinet keselamatan biologi diselenggara secara berkalaE.8Audit Bil. 2Audit Bil. 3Audit Bil. 4PENGUMPULAN SISA BERBAHAYA128.Mempunyai inventori sisa berbahaya (kimia/ biologi/ radioaktif)129.Mempunyai bekas untuk menyimpan sisa berbahaya (kimia/biologi/ radioaktif) dan berlabel130.Bekas melupuskan peralatan tajam dan kaca disediakan10 I 14

UKM-SPKP-PKU12-SS02No. Semakan: 02Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF(KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)Bil.Markah(Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)Perkara/ Kriteria AuditAudit Bil. 1131.Tempat penyimpanan sisa yang teratur dan selamat132.Sisa disimpan tidak melebihi tempoh waktu(Sisa kimia tidak melebihi 180 hari, sisa biologi tidak melebihi 14hari)133.Bekas sisa diletakkan di dalam bekas sekunder134.Penstoran sisa bersihE.9KESELAMATAN MEKANIKAL135.Jentera mempunyai Sijil Perakuan Kelayakan yang sah (contoh :autoclave, compressor, mesin angkat/lif)136.Mesin dilengkapi dengan pelindung (guards) bagi mengelakkankecederaan kepada pekerja137.Peralatan/mesin diselenggara secara berkala138.Peralatan/ mesin bersih dan tidak berhabukFKAWASAN PERSEKITARAN139.Pokok hiasan dijaga dengan baik140.Tong sampah mencukupi dan bertutup141.Meja makmal/ bengkel tidak mempunyai kesan tumpahan/ kotoran142.Perabot makmal/ bengkel teratur, berfungsi dengan baik danselamat digunakan143.Makmal menyediakan sinki mencuci tanganAudit Bil. 2Audit Bil. 3Audit Bil. 411 I 14

UKM-SPKP-PKU12-SS02No. Semakan: 02Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF(KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)Bil.Markah(Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)Perkara/ Kriteria AuditAudit Bil. 1GAMALAN TERBAIK(Nyatakan amalan terbaik mengikut penemuan auditor)Markah bagi kriteria nombor 144 dan 145 ialah 1 atau 0 sahaja144.Amalan Terbaik Pertama Audit Bil.1Audit Bil. 2Audit Bil. 3Audit Bil. 4 .Amalan Terbaik Pertama Audit Bil.2 .Amalan Terbaik Pertama Audit Bil.3 .Amalan Terbaik Pertama Audit Bil.4 .145.Amalan Terbaik Kedua Audit Bil.1 .Amalan Terbaik Kedua Audit Bil.2 .Amalan Terbaik Kedua Audit Bil.3 .Amalan Terbaik Kedua Audit Bil.4 .12 I 14

UKM-SPKP-PKU12-SS02No. Semakan: 02Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF(KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)Bil.Markah(Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)Perkara/ Kriteria AuditAudit Bil. 1HIMPAK KKP/ 5SMarkah bagi kriteria nombor 146 - 149 ialah 1 atau 0 sahaja146.Kecederaan hilang upaya kekal/kecederaan yang mendapat cutisakit melebihi 4 hari atau maut dapat dielakkan147.Kemalangan kecil/kemalangan nyaris/kejadian berbahaya di tempatkerja dapat dielakkan148.Bahan terbuang (kertas, plastik, perabot lama – diukur dengankilogram / jumlah RM berdasarkan hasil jualan)149.Ruang baharu yang dapat diwujudkan hasil daripada aktiviti 5S diruang asal (diukur berdasarkan penggunaan ruang baharu/pengoptimuman ruang dalam unit kaki persegi)Audit Bil. 2Audit Bil. 3Audit Bil. 4YA/ TIDAKYA/ TIDAKYA/ TIDAKYA/ TIDAKJika YA, nyatakan;Jika YA, nyatakan;Jika YA, nyatakan;Jika YA, nyatakan; KGatauRM KGatauRM KGatauRM KGatauRM YA/ TIDAKYA/ TIDAKYA/ TIDAKYA/ TIDAKJika YA, nyatakan;Jika YA, nyatakan;Jika YA, nyatakan;Jika YA, nyatakan; . Kakipersegi Kakipersegi Kakipersegi KakipersegiJumlahYaTidakTidak BerkaitanMarkah (%)(Jumlah Ya) / (Jumlah Ya Jumlah Tidak) x 100%SKALA PEMARKAHAN:Cemerlang (90-100%)Baik (70 -89 %)Sederhana (51-69%)13 I 14

UKM-SPKP-PKU12-SS02No. Semakan: 02Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF(KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)Bil.Markah(Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)Perkara/ Kriteria AuditAudit Bil. 1Audit Bil. 2Audit Bil. 3Audit Bil. 4Lemah (31-50%)Sangat Lemah ( 30%)Disediakan:Audit 1Audit 2Audit 3Audit 4Audit 1Audit 2Audit 3Audit 4Tandatangan:Nama:Jawatan:Tarikh:Jenis Audit(Kendiri/ Silang PTJ)Disahkan :Tandatangan:Nama:Jawatan:Tarikh:Lengkapkan laporan penemuan audit termasuk lampiran bergambar/ cadangan bagi setiap penemuan “Tidak” (markah kriteria 0)14 I 14

Mempunyai alat nyahcemar (spill kit)/ peralatan membersihkan tumpahan 51. Bahan/ barang disusun dengan teratur mengikut keutamaan penggunaan dan pengeluaran secara Masuk Dahulu, Keluar Dahulu (First In,First Out) 52. Bahan/ barang rosak tidak bercampur dengan bahan/ barang yang masih boleh digunakan B.7 Bahan Mudah Terbakar/ Berbahaya 53.