Transcription

Kompendium over afsluttende eksamensopgaverHold 21, juni 2019Inspiration til at blive klogere på den praksisnære, kliniske, psykiatriske sygeplejeUdarbejdet af specialsygeplejersker dimitteret fra Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje iRegion Hovedstadens Psykiatri, hold 21, juni 2019

De nyuddannede specialsygeplejersker har gennem den samlede uddannelseopnået kliniske færdigheder og en omfattende viden, som gør dem i stand til atkunne påtage sig et ansvar for helhed, kvalitet, samarbejde og koordinering,samt udvikling af den psykiatriske sygepleje i praksis.I kompendiet har hver specialsygeplejerske kort beskrevet, hvad de gennemuddannelsen har haft særligt fokus på, og hvad de har arbejdet med i deresuddannelsesforløb til inspiration og videndeling i Region Hovedstadens Psykiatri.God læselyst!

IndholdsfortegnelseRecovery- ikke kun en individuel proces. 3Recovery-orienteret sygepleje på sengeafsnit med afsæt i The Holistic Assessment. 5Pårørendeinddragelse ved brev- og besøgskontrol. 7Dom til recovery, perspektiver på patienter med retspsykiatrisk foranstaltning i et ambulatorie. 10“At ville noget med nogen” – En anti-stigmatiserende og recoveryorienteret tilgang til den “besværlige”patient med dobbeltdiagnose. 13Fra patientinddragelse til patientdeltagelse på åbent psykiatrisk døgnafsnit . 15Medinddragelse i egen behandlingsplan . 19Klinisk problemstilling arbejdet med gennem specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje – hold 21,2018/2019 . 21Et sundhedsfremmende perspektiv på den indlagte patients personlige recovery-proces. 24Recovery-orienteret praksis i retspsykiatrien . 28Forhåndstilkendegivelsen - vejen mod øget personinddragelse og forebyggelse af tvang . 30Mobil team som en del af familiebehandlingen til børn og unge med anoreksi. 32Medinddragelse i udskrivelsesprocessen ved brugen af ”Min personlige rejse” . 36Stigmatisering og Recovery. 38Recovery, familiesygepleje og sammenhængende patientforløb i ungdomspsykiatrisk ambulatorium . 40Recovery på et åbent sengeafsnit - en indledende sygeplejefaglig samtalemodel. 42Reducering af selvskade hos anbragte unge gennem tværsektorielt samarbejde. 45Medinddragelse af den unge i dokumentation - et trygt og gensidigt samarbejde . 48Inddragelse af patient og pårørende, i en specifik intervention, med et recovery orienteret fokus . 50Hvordan understøttes den personlige Recovery proces ift. skizotypi/selvforstyrrelser? . 52Sygeplejefaglig dokumentation . 54Inddragelse i udarbejdelse af behandlingsplan ud fra et recovery- orienteret perspektiv . 57Medinddragelse og Recovery i intensiv regi . 61At fremme personlig recovery hos mennesket der lider af skizofreni . 64Forældreinddragelse i ungdomspsykiatrien . 67Recoveryorienteret sygepleje – til voksne med anoreksi (døgnbehandling) . 69Klinisk problemstilling arbejdet med gennem specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje – hold 21,2018/2019 . 731

Pårørendeinddragelse i den individuelle psykiatrisk sygeplejefaglig psykoedukation, til den unge patient,der lider af tidligt debuterende skizofreni . 76Børn af et perniciøst tabu . 78Fokus på personlig recovery og transition i ambulant psykiatri . 81De tabte patienter – indledende sygeplejevurdering af mennesker med psykiske lidelser og samtidigtmisbrug . 84At forme rammen efter mennesket eller lade rammen forme mennesket? . 86Klinisk problemstilling arbejdet med gennem specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje – hold 21,2018/2019 . 89Øget fokus på seksualitet i psykiatrien . 91Sygepleje i et recoveryorienteret perspektiv -til patienten der er underlagt tvang i akutpsykiatrien . 93Patientinddragende psykiatrisk sygepleje . 95Patientinddragelse – En recoveryorienteret tilgang til patienten i patientstyret indlæggelse . 98Retspsykiatri og recovery . 101Inddragelse af pårørende i et recovery-orienteret perspektiv på sengeafsnit. 104At inddrage forældre - Et recoveryorienteret perspektiv . 1062

Recovery- ikke kun en individuel procesNavn:Amanda Marie Bernhardt AgerboAnsættelsessted:Specialiseret Rehabilitering, PC nh.dkBeskrivelse af problemstilling:Forskning viser, at recovery udspiller sig i reduceret udgavepå psykiatriske afdelinger og der stilles spørgsmålstegn ved,om vi i virkeligheden arbejder recoveryorienteret?Specialiseret Rehabilitering modtager patienter med enskizofreni diagnose. Patienter med skizofreni frembyderofte et komplekst sygdomsbillede og det oplevesudfordrende at understøtte patienternes recoveryproces.Forskning peger på at recovery ikke kun er en individuelproces, men at recovery ofte sker i sociale kontekster medandre som har lignende erfaring og oplevelser med psykisksygdom. Formålet med opgaven er at se på sygeplejerskensmulighed for at understøtte recovery i social kontekstherunder også hvordan recovery udspiller sig imellempatienterne under indlæggelse. Formål – hvad er forsøgtløst?Problemformulering tilafsluttende projekt:Hvordan kan den psykiatriske sygeplejerske understøttepatienternes recovery i en social kontekst underindlæggelse?Underspørgsmål:1. Hvilken sygeplejeteori kan anvendes til at understøttepatienternes recoveryproces i en social kontekst?2. Hvordan kan afholdelsen af Opdagelsesgruppen bidragetil at patienterne opnår læring om egen recoveryproces?3. Hvilken metode kan anvendes til implementering afOpdagelsesgruppen i klinisk praksis?Metode:Problemformuleringen søges besvaret vha. relevantlitteratur. Ligeledes inddrages erfaringer fra praksis.3

På hvilken måde erproblemet behandlet? Hvilken teori er anvendt? Andet?Der anvendes følgende teori:Psykiatrisk sygepleje: Phil og Poppy Buchanan- Barker 2015.The Tidal Model, Repper og Perkins 2009. Recovery ogsocial inklusion.Sundhedspædagogik: Etienne Wenger og Jean Lave 2004.Praksisfællesskaber og situeret læring.Kvalitetsudvikling: Jan Mainz 2017. Basal kvalitetsudvikling.Resultater og konklusion:Sygeplejersken kan understøtte patienternesrecoveryproces i en social kontekst under indlæggelse vedat afholde den recoveryorienterede Opdagelsesgruppe. Dettyder på fra litteraturen at patienter opleverOpdagelsesgruppen som meningsfuld for deresrecoveryproces. Sygeplejersken bør medtænke atpatienterne ikke afholdes fra sociale kontekster underindlæggelse, da sociale relationer har positiv indflydelse pårecovery.Jeg kan tilbyde:Faglig sparring, undervisning og implementering afOpdagelsesgruppen i klinisk praksis.4

Recovery-orienteret sygepleje på sengeafsnit med afsæt i TheHolistic AssessmentNavn:Anne Askgaard CalundanAnsættelsessted:Døgnafsnit 5, Psykiatrisk Center skrivelse af problemstilling:At introducere en struktureret, tilgængeligrecovery-orienteret sygepleje på sengeafsnit. Formål – hvad er forsøgt løst?Problemformulering til afsluttende projekt:Hvordan indføres en struktureret recoveryorienteret sygepleje til patienter meddepression på et åbent døgnafsnit qua TheHolistic Assessment med henblik på at styrkefagligheden blandt personalet?Metode:Den praktiske tilgang tager udgangspunkt i TheTidal Model og The Holistic Assessment,understøttet af sygeplejeteoretiske principperaf J. K. Hummelvoll og Joyce Travelbee medbetoning af sygeplejerske-patientfællesskabetog et menneske-til-menneskeforhold.Læringsteoretiske og didaktiske overvejelsertager udgangspunkt i situeret læringsteori,humanistisk læringsteori og Hiim & Hippesdidaktiske helhedsmodel. Afslutningsvisinddrages PDSA-cirklen til planlægning afkvalitetsudvikling. På hvilken måde er problemetbehandlet? Hvilken teori er anvendt? Andet?Resultater og konklusion:Brug af principper fra The Tidal Model ogmålrettet undervisning af personale deri, vilkunne styrke en recovery-orienteret tilgang tilsygepleje, samt højne personaletskompetencer i udførelsen deraf.5

Jeg kan tilbyde:Undervisning og implementering af principperog redskaber fra The Tidal Model; hjælp tiludarbejdelse af undervisningsplaner; hjælp tilkvalitetsudvikling samt fagprofessionelsparring.6

Pårørendeinddragelse ved brev- og besøgskontrolNavn:Asbjørn Arbøll AndersenAnsættelsessted:PCG Retspsykiatrisk afd. 180E-mail:[email protected] af problemstilling:Mennesker der bliver sigtet for en forbrydelse,og indlagt til mentalobservation, bliver imange tilfælde underlagt brev- ogbesøgskontrol, og dermed isoleret fra derespårørende. Forskning viser, at pårørende erhelt essentielt for den langsigtederecoveryproces, hvorfor isolation ved brev- ogbesøgskontrol er kontraindicerende. Formål – hvad er forsøgt løst?Retsplejeloven fastslår, at patienten skalinformeres om brev og besøgskontrol, menikke at de pårørende skal underrettes. Dettestiller de pårørende i en magtesløs position,hvor de ikke har ret til oplysninger omretssagen og samtidig ikke har adgang til attale med patienten for afklaring. Ofte ønskerden nyindlagte ikke, at personalet kontakterderes pårørende, da der ikke er etableret enrelation og/eller tillid endnu. Det medførerudfordringer med pårørende, der uanmeldt,og uden om politiet, opsøger afdelingen.Udfordringen opstår, fordi de pårørendetypisk ikke har hørt om, eller kenderrammebetingelserne for brev- ogbesøgskontrol, og derfor møder op med godeintentioner. Det giver ofte anledning til storfrustration hos de pårørende, men isærdeleshed hos patienten, da de umiddelbartbliver glade for at kunne se en pårørendegennem ruderne, men tilsvarende mere7

frustreret over ikke at måtte tale med ellermodtage affekter. Det har i yderstekonsekvens ført til bæltefiksering, hvispatienten blev så oprørt, at det resulterede iudadreagerende adfærd over afvisningen påbesøg.Der er behov for en bedre relation, dialog ognoget mere information til patienten og depårørende, som i en retspsykiatrisk kontekst,med et nydiagnosticeret og nyanklaget individ,ikke kender rammerne for brev- ogbesøgskontrolProblemformulering til afsluttende projekt:Hvordan understøtter den psykiatriskesygeplejerske patientens behov for kontaktmed pårørende, under forudsætningen brevog besøgskontrol.Metode:Til at etablere trygge rammer og den goderelation benyttes ’Den personligesikkerhedsplan’ og ’Det holistiske assessment’fra teorien og filosofien The Tidal Model af PhilBarker og Poppy Buchanan-Barker. På hvilken måde er problemetbehandlet? Hvilken teori er anvendt? Andet?Der ud over udvikles en pjece med skriftliginformation til pårørende, som kan udleveresved uanmeldte besøg. På den måde føler depårørende ikke, at de går tomhændet fraafdelingen, og de bliver hjulpet til at opsøgesagsbehandler mm, for at etablere besøgjuridisk korrekt. Her benyttes behavioristisklæringsteori og constructive alignment somlæringsteori og didaktisk redskab.Til implementering i afsnittet benyttes PDSAmodellen.8

Resultater og konklusion:Det er teoretisk muligt at skabe en hurtigereog bedre relation til patienten og depårørende end vi gør i dag. Dermed kan vi fåetableret korrekt juridisk besøg sammen medpolitiet og understøtte den langsigtederecoveryproces. I sidste ende vil vi få et bedresamarbejde med patienterne og undgåkonflikter angående afvisninger af pårørende.1) Skab trygge rammer og arbejd på relationenså patienten tillader at personalet kontakterpårørende. Tal med patienten om mulighedenfor at dennes pårørende uanmeldt opsøgerafdelingen, så patienten på forhånd er klarover at de bliver afvist og aftal eventuelt enstrategi for håndtering hvis det sker.2) Udlever pjece til pårørende der uanmeldtmøder op i afsnittet, så de kan lærer om brevog besøgskontrol.Jeg kan tilbyde:- Specialiseret viden angående juridiskeforhold og håndtering af patienter der isoleresfra deres normale omgangskreds.- Specialiseret viden inden for relationsarbejdei en retspsykiatrisk kontekst.- Undervisning og sparring i pjecer oghåndtering af brev- og besøgskontrol.9

Dom til recovery, perspektiver på patienter med retspsykiatriskforanstaltning i et ambulatorieNavn:Bettina Forsman PetersenAnsættelsessted:Distriktspsykiatri FACT, Glostrup egionh.dkBeskrivelse af problemstilling:Erfaringer fra ambulant psykiatri viser at der erusikkerhed omkring opgaven med at varetageretslige patienter. Formål – hvad er forsøgt løst?Formålet er at have fokus på patienten med enretslig foranstaltning og de udfordringer dettegiver.Problemformulering til afsluttende projekt:Hvordan kan den psykiatriske sygeplejerskeunderstøtte den recovery orienterede tilgangtil patienter med en retslig foranstaltning i etFACT team?Metode:Retspsykiatriske patienter har somudgangspunkt samme behov for behandling, På hvilken måde er problemetbehandlet? Hvilken teori er anvendt? Andet?som andre patienter. De retslige forhold gørimidlertid, at behandlingen skal tilrettelæggesunder hensyntagen til eventuellesikkerhedsmæssige aspekter. Hertilkommer, at personalet skal have kendskab tilde retslige forhold, som patienterneer underlagt.I et ny implementeret FACT team ses ud enrecoveryorienteret tilgang, med udgangspunkti rapporten Drømme og Muligheder til atbelyse patientperspektivet denne understøttes10

af rapporten fra Møllerhøj om Recovery,Rehabilitering og Retspsykiatri derunderstøttes at CHIME.Til at belyse sundhedspædagogik tages afsæt i”A Thorn in The Flesh” hvorhovedkonklusionen var, at der mangler videnom retslige foranstaltninger og selve opgavener uklar og ukomfortabel. Med afsæt hvadRetspsykiatri kvalitet og sikkerhed definerersom best-practice. For at kunne forstå læringud fra et humanistisk perspektiv er Carl Rogerslæringsteori benyttet. Den pædagogiskeintervention er set ud fra Hiim og Hippe.Endeligt er der udformet et KFM kort, for atoptimere samarbejdet med Kriminalforsorgenog understøtte praksisResultater og konklusion:Resultatet er at opgaven med retslige patienteri almenpsykiatrien er kompliceret ogudfordrende. Selve opgaven er uklar ogpersonalet oplever den som svær. Desudenmodtager de retslige patienter ikke denbehandling som de har krav på hvilket, betyderat der er risiko for yderligere kriminalitet. Derer flaskehalse og manglende forståelse forsamarbejdet med Kriminalforsorgen.Det tværfaglige samarbejde må optimeres ogder skal større fokus på denne dobbeltopgave.Desuden er der valid viden omkring at retsligepatienter i et lille team sikres den mestoptimale behandling.Jeg kan tilbyde:-Selvstændigt ansvar for egen fagligudvikling og specialisering særligt til deretslige patienter.11

-Undervisning, i FACT team omkringretslige foranstaltninger.-Faglig sparring for kollegaer.-Videreformidle nyeste viden ogforskning omkring retslige patienter.-Samarbejde tværfagligt ogtværsektorielt bla. Med bistandsværgerog Kriminalforsorgen.-Fortsat kvalitetsudvikling af de retsligepatienter i hovedfunktionen.-Håndtering af særligt kompliceredepatientforløb.12

“At ville noget med nogen” – En anti-stigmatiserende ogrecoveryorienteret tilgang til den “besværlige” patient meddobbeltdiagnoseNavn:Camilla HopkinsAnsættelsessted:Psykiatrisk Center Ballerup MS4E-mail:[email protected] af problemstilling:Patienter med dobbeltdiagnose er denpatientgruppe som sygeplejerskerstigmatiserer allermest. De oplever at blivemødt med fordomme, mistro samt ikke at blivemødt som mennesket bag misbruget. Deoplever ikke at få den korrekte kvalificerethjælp og de bliver kastet imellem tobehandlingstilbud (psykiatrien og kommunen)grundet ansvarsfralæggelse. Formål – hvad er forsøgt løst?Problemformulering til afsluttende projekt:Metode: På hvilken måde er problemetbehandlet? Hvilken teori er anvendt? Andet?Hvordan kan sygeplejersken bidrage til enrecoveryorienteret tilgang, hvor patienten meddobbeltdiagnose bliver medinddraget og mødtuden stigmatisering og fordomme? Onlinespørgeskemaundersøgelseomkring egne kollegaers holdninger tilpatienter med DD Stigmatisering:- Erving Goffman- Stigma among health professionalstowards patients with substance usedisorders and its consequences forhealthcare delivery: Systematic review Resonans:13

Esben S. Tønder1. ”To til tango - men hvilke to? Omresonansbegrebets relevans i enrecovery-orienteret psykiatri”2. ”Resonans i psykiatrien - om behovetfor musiske kvaliteter” The Tidal Model:Phil Barker og Poppy Buchanan-Barker Signifikant læring:Carl Roger Constructive Aligment SOLOtaksonomi:John Bigg Kvalitetsudvikling:PDSAResultater og konklusion:Har sygeplejersken en stigmatiserende tilgangtil patienten, vil sygeplejersken og patientenikke kunne opnå en resonant relation og vilderfor ikke kunne give patienten denkvalificeret hjælp som han eller hun måttehave brug for.Kan sygeplejersken møde patienten udenfordomme og møde patienten ligeværdigt ogrespektfuld, kan sygeplejersken ved hjælp afThe Tidal Models 10 forpligtelse samtinspiration fra den ”holistiske assessment”have en recoveryorienteret tilgang til patientenmed dobbeltdiagnose og støtte ham ellerhende i søgen efter et meningsfyldt ogtilfredsstillende liv.Jeg kan tilbyde:Faglig sparing og godt humør14

Fra patientinddragelse til patientdeltagelse på åbent psykiatriskdøgnafsnitNavn:Camilla SvensonAnsættelsessted:Psykiatrisk Center Amager - Afdeling A1E-mail:[email protected] af problemstilling:Jeg har under hele uddannelsesforløbetbeskæftiget med patientinddragelse underindlæggelse på åbent psykiatrisk døgnafsnit. Formål – hvad er forsøgt løst?Patientinddragelse ses som et led i udviklingenmod et mere ligeværdigt samarbejde imellemsygeplejerske og patient.Forskning peger på at patienten ikke altidinddrages under indlæggelse:Fokus på sygepleje og behandling er skiftetvæk fra symptomreduktion hen mod en mereholistisk og sundhedsfremmende tilgang tilpatienten.En væsentlig del af behandlingsindsatsen måvære at understøtte patientens værdier,ressourcer og personlige mål. Patienten måvære aktivt deltagende og medbestemmende iegen recoveryproces.Eksisterende forskning om recoveryorienteretpraksis på psykiatriske sengeafsnit viser, at enfortsat paternalistisk og biomedicinskparadigme forhindrer en recoveryorienteretpraksis at vinde indpas. Patienter underindlæggelse beskriver begrænset informationom og indflydelse på deres behandlingsforløb.Behandlingen evalueres gennem desundhedsprofesionelles observationer og ikke15

ved patientens egne vurderinger af forløbet.Således ses patientens egen vurdering afrecoveryprocessen som sekundær - og følelsenaf autonomi og ligeværdighed udfordres.Problemformulering til afsluttende projekt:Med udgangspunkt i problemstillingen erfølgende problemformulering udarbejdet:Hvordan kan tilrettelæggelse af sygepleje ogbehandling til patienten indlagt på åbentpsykiatrisk døgnafsnit, understøtte og fremmepatientens personlige recoveryproces? Oghvilken rolle må sygeplejersken have i denneproces?Metode: På hvilken måde er problemetbehandlet? Hvilken teori er anvendt? Andet?I forbindelse med den kliniske sygeplejefagligeproblemstilling, blev der identificeretspørgsmål som omfavner de 3 hovedområder iuddannelsenHovedområde 1: Klinisk psykiatrisk sygeplejeHvordan kan sygeplejersken inddragepatienten i tilrettelæggelse af sygepleje ogbehandling under indlæggelse på åbentpsykiatrisk døgnafsnit?Hovedområde 2: SundhedspædagogikHvordan kan sygeplejersken skabe et øgetfokus på patientinddragelse i egen kliniskpraksis og understøtte, at patienten oplever enmeningsfuld sygepleje og behandling?Hovedområde 3: Kvalitetsudvikling16

Hvordan understøttes en systematiskkvalitetsudvikling for inddragelse af patienten?Der er foretaget et lille litteraturstudie ogobservation fra klinisk praksis. Relevante deleaf teoretisk viden og empiri frauddannelsesforløbet på Specialuddannelsen erudvalgt med det formål at kunne omfavne ogbearbejde kompleksiteten vedpatientinddragelse på åbent psykiatriskdøgnafsnit.Periode 1:-Phil, Poppy Buchanan-Barker: De 10forpligtelser og Holistisk assessment-Jan Kåre Hummelvoll: Sygeplejerskepatientfællesskabet. 5. HjørnestenPeriode 2:-Antonovskys teori: Salutegenetiskmodel og OAS-John Burville Biggs: Constructiveallignment og SOLO taksonomienPeriode 3:-De 8 nationale mål-Kvalitetudviklingsmodellen, PDSAcirklenEmpiri:-Kvalitetsudviklingstiltag på afsnit17

Resultater og konklusion:Konklusionen er, at sygeplejersken itilrettelæggelse af sygepleje og behandling vilkunne understøtte og fremme patientenspersonlige recoveryproces ved at skabe ennødvendig samarbejdende relation der byggerpå gensidighed og respekt og hvor patientenog dennes perspektiv inddrages ibeslutningsprocessen. Således vil patientenvære aktivt deltagende i at identificere egnebehov og værdier, som vil danne grundlagpatientplanen.Jeg kan tilbyde:Faglig sparring ift. patientinddragelse ogerfaringer fra arbejdet med inddragelse afpatienterne i klinisk praksisSystematisk udvikling og implementering afarbejdsgange i klinisk praksis18

Medinddragelse i egen behandlingsplanNavn:Carina JørgensenAnsættelsessted:PCG 809E-mail:[email protected] af problemstilling:Igennem uddannelsen har jeg arbejdet med enproblemstilling omkring medinddragelse i egenbehandlingsplan. Jvf den tabletundersøgelsepatienterne laver ved udskrivelse angives detet kun 60% føler sig inddraget ibehandlingsplanen, og det har jeg set påhvordan man kunne øge. Formål – hvad er forsøgt løst?Problemformulering til afsluttende projekt:Hvordan kan jeg som kommendespecialuddannet sygeplejerske søge at opnå atpatienten føler sig medinddraget iudarbejdelsen af egen behandlingsplan?Metode:Problemet er anskuet ud frasygeplejeteoretiske, sundhedfremmende,didaktiske og kvalitetsudviklingsperspektiver.Jeg har med afsæt i et fokusgruppeinterviewmed patienter forsøgt at udarbejde et brev derskal udleveres til patienterne forud forbehandlingsplansmødet. I forbindelse medudlevering skal kontaktperson og patient haveen samtale om hvad patientens mål og ønskerer for indlæggelsen. På denne måde vilkontaktpersonen kunne støtte patienten tilbehandlingsplansmødet, så det gerne skullehandle om patienten og at denne føler sigmedinddraget, og ikke bare bliver en planlægen lægger hen over hovedet på patienten. På hvilken måde er problemetbehandlet? Hvilken teori er anvendt? Andet?19

Der er anvendt følgende teori: The tidal model,recovery og social inklusion, den didaktiskehelhedsmodel, pdsa, teori om kvalitativeforskningsinterview.Resultater og konklusion:Jeg kan tilbyde:Jeg håber at med implementering af dette vilpatienterne i højere grad føle sigmedinddragede. Resultaterne skal vise sig påde følgende tabletundersøgelser.-Undervisning af personalegruppeomkring dette tiltag-Undervisning af personalegruppeomkring sygeplejeteori-Faglig refleksion og sparring omkringbegrebet medinddragelse.-Hjælp til udførelse af patientplaner-Hjælp til udførelse af kvalitativeinterviews med patienter og personale.20

Klinisk problemstilling arbejdet med gennem specialuddannelsen ipsykiatrisk sygepleje – hold 21, 2018/2019Navn:Caroline CostaAnsættelsessted:Den centrale visitation, CVDE-mail:[email protected] af problemstilling:Spændingsfeltet mellem den standardiseredebiomedicinske position og denpersonorienterede humanistiskefænomenologiske position. Formål – hvad er forsøgt løst?Problemformulering til afsluttende projekt:Hvorledes kan patienter i CVD opleve enensartet personlig recovery orienteretvisitationssamtale, lige meget hvilkenbehandler de er til samtale med?Metode:Problemet er behandlet ud fra de 3hovedområder på uddannelsen. Den kliniskesygepleje, den sundhedspædagogiske, og denkvalitetssikrede. På hvilken måde er problemetbehandlet? Hvilken teori er anvendt? Andet?Der er anvendt teori fra den nyestesygeplejeforskning, The Tidal Model af PhillBarker og Poppy Buchanan Barker. Jan KåreHummelvoll, Jeppe Oute, Niels Buus, Annekirstine Waldemar, Mike Slade og E. longden.Etiske sygepleje retningslinjer. Region ogpsykiatriplaner. Tidligere udsagn og artikler fratidligere brugere af psykiatrien.Jeanette Magne, Vallgårda, Simovska,Antonovsky, Anita Holm Riis, Regner Birkelund,Jacob Birkler, Lene Eplov, Biggs and Tangs, Carl21

Rogers, Watson, Mørcke og Østerberg, Anneskov, Piaget.Maintz et. Al. Lohmann-Olsen og Hundrup.Tilfredshedsstanderen. VIP-Dokumenter, CVD.Derudover er der anvendt empiri fra anvendtemetoder løbende i praktikforløbene og udsagnfra patienterne og egne observationer fraafsnittet.Resultater og konklusion:Det er vigtigt for den fremtidige sygepleje atder er et lige fokus på patientrelationen ogkerneydelsen. At det bliver enhelhedsorienteret tilgang hvor CVD udvikler enpersonlig recovery orienteret tilgang tilpatienten, så det opleves som en hjælp ogstøtte til deres personlige recovery at kommetil en visitationssamtale. Det kan CVD forsatarbejde for, ved gøre brug af de ressourcer derer til rådighed i afsnittet og gøre patienten tilen aktiv medspiller i deres egen proces. Haveden udvalgte teori for øje og praktisere entilgang til patienter derefter.For at kvalitets sikre at det rent faktisk foregår,går lederen Gemba for at sikre at hvertpersonale har fokus på ovenstående isamtalerne, såvel som der auditeres løbendepå kvantitative data på kerneydelsen. Ogpatienterne kan vurdere personalet påtilfredshedsstanderen.Det vil kræve et kontinuerligt fokus, medundervisning fra min side i samarbejde medlederen omkring meningen med ovenstående,så alle personaler arbejder ensartet i tilgangentil patienterne.22

Jeg kan tilbyde:Sparring med leder og medarbejdere. Væreinitiativrig i forhold til nye mulige tiltag iafsnittet. Være observant på den personligerecovery orienterede tilgang, og forsøge atbidrage til at recovery bliver et positivt ladetbegreb og er fremtidens tilgang til at støtte oghjælpe patienten. Og huske mig selv og minekollegaer på at vi ikke er den vigtigste ”aktør” ipatienternes rejse mod at få det bedre igen, vier blot en del af ”rejsen”, men en vigtig del.23

Et sundhedsfremmende perspektiv på den indlagte patientspersonlige recovery-procesNavn:Charlotte Elmelund FlandingAnsættelsessted:Psykiatrisk Center Glostrup, Brøndbyøstervejafd. skrivelse af problemstilling:Ny forskning viser, at en recovery-orienterettilgang kun udfolder sig i begrænset omfang påpsykiatriske sengeafsnit. Den biomedicinsketilgang er forsat dominerende ogbeslutningskraften ligger hossundhedspersonalet. Herudover viserforskning, at det konstante pres for at skabeledige sengepladser i hospitalspsykiatrien er enbarriere for implementeringen af en recoveryorienteret praksis. Formål – hvad er forsøgt løst?En analyse af genindlæggelse i det psykiatriskesundhedsvæsen viser, at 23 pct. af allepsykiatriske indlæggelser efterfølges af engenindlæggelse, hvoraf størstedelen afgenindlæggelserne finder sted kort efterudskrivelse. Mulige årsforklaringer hertil eruhensigtsmæssige forløb medkvalitetsproblemer i behandling og pleje underog efter indlæggelse.Det fremgår at mennesker der udskrives meden skizofreni diagnose har en højeregenindlæggelsesfrekvens sammenlignet medmennesker, der udskrives med andrediagnoser. Mennesker med skizofreni har ofteet komplekst sygdomsbillede med bådepsykiske, s

Der anvendes følgende teori: Psykiatrisk sygepleje: Phil og Poppy Buchanan- Barker 2015. The Tidal Model, Repper og Perkins 2009. Recovery og social inklusion. Sundhedspædagogik: Etienne Wenger og Jean Lave 2004. Praksisfællesskaber og situeret læring. Kvalitetsudvikling: Jan Mainz