Transcription

900 K900 S950 K950 H950 SInstructions for useGebrauchsanleitungInstruction d’utilisationIstruzioni d’usoInstrucciones de usoInstruções de ningKäyttöohjeÏäçãßåò ñÞóåùòKullanım kılavuzuNávod k používáníNávod na používanieInstrukcja obsługiKezelési útmutatóNavodilo za uporaboUpute o upotrebiLietošanas pamācībaNaudojimo instrukcijaKasutamisjuhendÈíñòðóêöèÿ ïî èñïîëüçîâàíèþÓïúòâàíå çà åêñïëîàòàöèÿInstrucţiuni de utilizare使用指南

Please read and savethese instructions!ENGLISH20Bitte lesen undaufbewahren!DEUTSCH21Prière de lire et deconserver!FRANÇAIS22Si prega di leggere leistruzioni e di conservarle!ITALIANO23Lea y conserve estasinstrucciones por favor!ESPAÑOL24Por favor leia e conserve emseu poder!PORTUGUES25Lees en let goed opdeze adviezen!NEDERLANDS26Vær venlig at læse ogopbevare!DANSK27Vennligst les ogoppbevar!NORSK28Var god läs och tag tillvaradessa instruktioner!SVENSKA29Lue ja säilytö!SUOMI30Ðáñáêáëþ äéáâÜóôåôéò êáé öõëÜîôå ôéò!ÅËËÇÉÊÁ31Lütfen okuyun vesaklayınTÜRKÇE32Po přečtení uschovejteČESKY33Prosím prečítať auschovať!SLOVENSKY34Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganiezaleceń zamie szczonych w tej instrukcji.POLSKI35Olvassa el ésőrizze megMAGYAR36Prosimo preberite inshranite!SLOVENSKO37Molimo pročitati isačuvatiHRVATSKI38Tehniskie dati, Speciālie drošības noteikumi, Noteikumiem atbilstošs izmantojums,Atbilstība CE normām, Tīkla pieslēgums, Apkope, SimboliPielikums lietošanaspamācībaiLATVISKI39Techniniai duomenys, Ypatingos saugumo nuorodos, Naudojimas pagal paskirtį,CE Atitikties pareiškimas, Elektros tinklo jungtis, Techninis aptarnavimas, SimboliaiPrašome perskaityti irneišmesti!LIETUVIŠKAI40Palun lugege läbi ja hoidkealal!EESTI41Ïîæàëóéñòà, ïðî òèòå è ñîõðàíèòåíàñòîÿùóþ! èíñòðóêöèþÐÓÑÑÊÈÉ42Ìîëÿ ïðî åòåòå èçàïàçåòå!ÁÚËÃÀÐÑÊÈ43Date tehnice, Instrucţiuni de securitate, Condiţii de utilizare specificate, Declaraţiede conformitate, Alimentare de la reţea, Intreţinere, SimboluriVa rugăm citiţi şi păstraţiaceste instrucţiuniROMÂNIA44技术数据, 特殊安全指示, 正确地使用机器, 欧洲安全规定说明, 电源插头, 维修, hnical Data,Safety Instructions, Specified Conditions of Use,EC-Declaration of Conformity, Mains connection, Maintenance, SymbolsTechnische Daten, Sicherheitshinweise, Bestimmungsgemäße Verwendung,CE-Konformitätserklärung, Netzanschluss, Wartung, SymboleCaractéristiques techniques, Instructions de sécurité, Utilisation conforme auxprescriptions, Declaration CE de Conformité, Branchement secteur, Entretien, SymbolesDati tecnici,Norme di sicurezza,Utilizzo conforme, Dicharazione di ConformitàCE, Collegamento alla rete, Manutenzione, SimboliDatos técnicos, Instrucciones de seguridad, Aplicación de acuerdo a la finalidad,Declaracion de Conformidad CE, Conexión eléctrica, Mantenimiento, SímbolosCaracterísticas técnicas, Instruções de segurança, Utilização autorizada,Declaração de Conformidade CE, Ligação à rede, Manutenção, SymboleTechnische gegevens, Veiligheidsadviezen, Voorgeschreven gebruik van hetsysteem, EC-Konformiteitsverklaring, Netaansluiting,Onderhoud, SymbolenTekniske data, Sikkerhedshenvisninger, Tiltænkt formål,CE-Konformitetserklæring, Nettilslutning, Vedligeholdelse, SymbolerTekniske data, Spesielle sikkerhetshenvisninger, Formålsmessig bruk,CE-Samsvarserklæring, Nettilkopling, Vedlikehold, SymbolerTekniska data, Säkerhetsutrustning, Använd maskinen Enligt anvisningarna, CEFörsäkran, Nätanslutning, Skötsel, SymbolerTekniset arvot, Turvallisuusohjeet, Tarkoituksenmukainen käyttö,Todistus CE-standardinmukaisuudesta, Verkkoliitäntä, Huolto, SymbolitÔå íéêá óôïé åéá, Åéäéêåó õðïäåéîåéó áóöáëåéáó, ñçóç óõìöùíá ìå ôï óêïðï ðñïïñéóìïõ,Äçëùóç ðéóôïôçôáó åê, Óõíäåóç óôï çëåêôñéêï äéêôõï, Óõíôçñçóç, ÓõìâïëáTeknik veriler, Güvenliğiniz için talimatlar, Kullanim, CE uygunluk beyanice, Şebekebağlantisi, Bakim, SembollerTechnická data, Speciální bezpečnostní upozornění, Oblast využití,Ce-prohlášení o shodě, Připojení na sít, Údržba, SymbolyTechnické údaje, Špeciálne bezpečnostné pokyny, Použitie podľa predpisov,CE-Vyhlásenie konformity, Sieťová prípojka, Údrzba, SymbolyDane techniczne, Specjalne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, Użytkowanie zgodne zprzeznaczeniem, Świadectwo zgodności ce, Podłączenie do sieci, Gwarancja, SymboleMűszaki adatok, Különleges biztonsági tudnivalók, Rendeltetésszerű használat,Ce-azonossági nyilatkozat, Hálózati csatlakoztatás, Karbantartás, SzimbólumokTehnični podatki, Specialni varnostni napotki, Uporaba v skladu z namembnostjo,Ce-izjava o konformnosti, Omrežni priključek, Vzdrževanje,SimboliTehnički podaci, Specijalne sigurnosne upute, Propisna upotreba,CE-Izjava konformnosti, Priključak na mrežu, Održavanje, SimboliTehnilised andmed, Spetsiaalsed turvajuhised, Kasutamine vastavalt otstarbele,EÜ Vastavusavaldus, Võrku ühendamine, Hooldus, SümbolidÒåõíè åñêèå äàííûå, Ðåêîìåíäàöèè ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè,Èñïîëüçî- âàíèå, Ïîäêëþ åíèå ê ýëåêòðîñåòè, Îáñëóæèâàíèå, ÑèìâîëûÒåõíè åñêè äàííè, Ñïåöèàëíè óêàçàíèÿ çà áåçîïàñíîñò, Èçïîëçâàíå ïî ïðåäíàçíà åíèå,ÑÅ-Äåêëàðàöèÿ çà ñúîòâåòñòâèå, Ñâúðçâàíå êúì ìðåæàòà, Ïîääðúæêà, Ñèìâîëè23

18811950 S900 S127900 S, 950 S61617900 K, 950 K, 950 H9SERVICE12131310950 K, 950 H, 950 S45

11 900 S950 S900 K950 K950 H2950 S180 3900 KTEST950 K4950 HTEST62900 S1180 900 S950 S7

950 S112900 S950 S2839

950 K950 H950 S123101211

START12SERVICEA.GSTOP121213

950 K, 950 H, 950 S!1415

SERVICE41263165717

1819

TECHNICAL DATA950 K, 950 H, 950 S900 K, 900 STECHNISCHE DATEN950 K, 950 H, 950 S900 K, 900 SRated input . .1700 W .1600 WOutput . .850 W .800 WNo-load speed . .125-250 min-1 .Speed under load. .125-250 min-1 .Rate of percussion under load . .975-1950 min-1 .975-1950 min-1Single impact strength . .7-27 J .7-27 JDrilling capacity in concrete . .28-50 mm .Tunnel bit in concrete, bricks and limestone . .50-80 mm .Core cutter in concrete, bricks and limestone . .45-150 mm .Weight without cable . . 11,8 kg . 11,0 kgTypical weighted acceleration in the hand-arm areaSwitch handle / Spade handle / Helved handle . .7/10/10 m/s2 .4/10/7 m/s2Typical A-weighted sound levels:Sound pressure level (K 3 dB(A)) . .100 dB (A) .Sound power level (K 3 dB(A)). . 111 dB (A) .Measured values determined according to EN 60 745.Nennaufnahmeleistung. .1700 W .1600 WAbgabeleistung. .850 W .800 WLeerlaufdrehzahl. .125-250 min-1 .Lastdrehzahl. .125-250 min-1 .Lastschlagzahl . .975-1950 min-1 .975-1950 min-1Einzelschlagenergie. .7-27 J .7-27 JBohr-ø in Beton . .28-50 mm .Tunnelbohrer in Beton, Ziegel und Kalksandstein . .50-80 mm .Hohlbohrkrone in Beton, Ziegel und Kalksandstein. .45-150 mm .Gewicht ohne Netzkabel. . 11,8 kg . 11,0 kgTypisch bewertete Beschleunigung im Hand-Arm-BereichSchalterhandgriff / Spatenhandgriff / Stielhandgriff. .7/10/10 m/s2 .4/10/7 m/s2Typische A-bewertete Schallpegel:Schalldruckpegel (K 3dB(A)) . .100 dB (A) .Schalleistungspegel (K 3dB(A)) . . 111 dB (A) .Messwerte ermittelt entsprechend EN 60 745.900 K, 900 S:Typically the A-weighted sound pressure level of the tool is . .94 dB (A)Measured values determined according to 2000/14/EG at the user'sear.2000/14/EC: Conformity assessment procedure according to AnnexVI.Notified Body: VDE Testing and Certification Institute, Merianstr. 28,63069 Offenbach, GermanyMeasured sound power level . .102 dB (A)Guaranteed sound power level . .105 dB (A)900 K, 900 S:Der A-bewertete Schalldruckpegel des Gerätes beträgt typischerweise.94 dB (A)SAFETY INSTRUCTIONSMAINS CONNECTIONSPEZIELLE e pay attention to the safety instructions in the attached leaflet!Wear ear protectors. Exposure to noise can cause hearing loss.Use auxiliary handles supplied with the tool. Loss of control cancause personal injury.Appliances used at many different locations including open air must beconnected via a current surge preventing switch.Always wear goggles when using the machine. It is recommended towear gloves, sturdy non slipping shoes and apron.Sawdust and splinters must not be removed while the machine isrunning.Always disconnect the plug from the socket before carrying out any workon the machine.Only plug-in when machine is switched off.Keep mains lead clear from working range of the machine. Always leadthe cable away behind you.When working in walls ceiling, or floor, take care to avoid electric cablesand gas or waterpipes.The dust that arises when working with this tool can be detrimental tohealth and therefore not reach the body. Wear a suitable dust protectionmask.Under the effect of extreme electromagnetic interferences from theoutside, tempo-rary variations in the speed of rotation could arise inparticular cases.Connect only to single-phase a.c. current and only to the system voltageindicated on the rating plate. It is also possible to connect to socketswithout an earthing contact as the design conforms to safety class II.Sicherheitshinweise der beiliegenden Broschüre beachten!Tragen Sie Gehörschutz. Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlustbewirken.Benutzen Sie die mit dem Gerät gelieferten Zusatzhandgriffe. Der Verlustder Kontrolle kann zu Verletzungen führen.Steckdosen inAußenbereichen müssen mit Fehlerstrom-Schutzschalternausgerüstet sein. Das verlangt die Installationsvorschrift für Ihre Elektroanlage.Bitte beachten Sie das bei der Verwendung unseres Gerätes.BeimArbeiten mit der Maschine stets Schutzbrille tragen. Schutzhandschuhe,festes und rutschsicheres Schuhwerk und Schürze werden empfohlen.Späne oder Splitter dürfen bei laufender Maschine nicht entfernt werden.Vor allenArbeiten an der Maschine Stecker aus der Steckdose ziehen.Maschine nur ausgeschaltet an die Steckdose anschließen.Anschlußkabel stets vom Wirkungsbereich der Maschine fernhalten. Kabelimmer nach hinten von der Maschine wegführen.BeimArbeiten in Wand, Decke oder Fußboden auf elektrische Kabel, Gas- undWasserleitungen achten.BeimArbeiten entstehender Staub ist oft gesundheitsschädlich und sollte nichtin den Körper gelangen. Geeignete Staubschutzmaske tragen.Unter Einwirkung extremer elektromagnetischer Störungen von außen,können im Einzelfall vorübergehende Drehzahlschwankungen auftreten.Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den folgendenNormen oder normativen Dokumenten übereinstimmt. EN 60745, EN 550141, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, gemäß den Bestimmungen derRichtlinien 98/37/EG, 89/336/EWG, 2000/14/EG (900 K, 900 S)BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNGSYMBOLESPECIFIED CONDITIONS OF USE950 K, 950 H, 950 S: The pneumatic hammer can be universally usedfor hammer drilling and chiselling in stone and concrete.900 K, 900 S: The hammer can be used for chiselling and demolition.Do not use this product in any other way as stated for normal use.EC-DECLARATION OF CONFORMITYWe declare under our sole responsibility that this product is in conformitywith the following standards or standardized documents. EN 60745, EN55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, in accordance withthe regulations 98/37/EC, 89/336/EEC, 2000/14/EC (900 K, 900 S).Winnenden, 2005-11-1420Volker SiegleManager Product DevelopmentENGLISHMAINTENANCEThe ventilation slots of the machine must be kept clear at all times.Important note! If the carbon brushes are worn, in addition to exchangingthe brushes the tool should be sent to after-sales service. This will ensurelong service life and top performance.Use only Milwaukee accessories and Milwaukee spare parts. Shouldcomponents need to be replaced which have not been described,please contact one of our Milwaukee service agents (see our list ofguarantee/service addresses).If needed, an exploded view of the tool can be ordered. Please state theArticle No. as well as the machine type printed on the label and order thedrawing at your local service agents or directly at: Milwaukee ElectricTool, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.SYMBOLSAlways disconnect the plug from the socket beforecarrying out any work on the machine.Accessory - Not included in standard equipment,available as an accessory.Do not dispose of electric tools together withhousehold waste material! In observance ofEuropean Directive 2002/96/EC on waste electricaland electronic equipment and its implementation inaccordance with national law, electric tools that havereached the end of their life must be collectedseparately and returned to an environmentallycompatible recycling facility.Messwert ermittelt entsprechend 2000/14/EG am Ohr desAnwenders.2000/14/EG: Konformitätsbewertungsverfahren nach Anhang VI.Benannte Stelle: VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut, Merianstr. 28,63069 Offenbach, GermanyGemessener Schallleistungspegel. .102 dB (A)Garantierter Schallleistungspegel . .105 dB (A)950 K, 950 H, 950 S: Der Bohrhammer ist universell einsetzbar zumHammerbohren und Meißeln in Gestein und Beton.900 K, 900 S: Der Hammer ist einsetzbar für schwere Meißel- undAbbrucharbeiten im Baustellenbetrieb.Dieses Gerät darf nur wie angegeben bestimmungsgemäß verwendetwerden.NETZANSCHLUSSNur an Einphasen-Wechselstrom und nur an die auf dem Leistungsschildangegebene Netzspannung anschließen.Anschluss ist auch an Steckdosenohne Schutzkontakt möglich, da einAufbau der Schutzklasse II vorliegt.Winnenden, 2005-11-14Volker SiegleManager Product DevelopmentWARTUNGStets die Lüftungsschlitze der Maschine sauber halten.Bei abgenutzten Kohlebürsten sollte zusätzlich zum Kohlebürstenwechsel einKundendienst in einer Servicewerkstatt durchgeführt werden. Dies erhöht dieLebensdauer der Maschine und garantiert eine ständige Betriebsbereitschaft.Nur Milwaukee Zubehör und Milwaukee Ersatzteile verwenden. Bauteile,derenAustausch nicht beschrieben wurde, bei einer MilwaukeeKundendienststelle auswechseln lassen (Broschüre Garantie/Kundendienstadressen beachten).Bei Bedarf kann eine Explosionszeichnung des Gerätes unterAngabe derMaschinen Type und der zehnstelligen Nummer auf dem Leistungsschild beiIhrer Kundendienststelle oder direkt bei Milwaukee Electric Tool,Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany angefordert werden.Vor allenArbeiten an der Maschine Stecker aus derSteckdose ziehen.Zubehör - Im Lieferumfang nicht enthalten, empfohleneErgänzung aus dem Zubehörprogramm.Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!Gemäss Europäischer Richtlinie 2002/96/EG überElektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung innationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeugegetrennt gesammelt und einer umweltgerechtenWiederverwertung zugeführt werden.DEUTSCH21

Guaranteed sound power level . SAFETY INSTRUCTIONS Please pay attention to the safety instructions in the attached leaflet! . indicated on the rating plate. It is also possible to connect to sockets . Beim Arbeiten entstehender Staub ist oft gesundheitsschädlich und sollte nicht i