Transcription

FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATANJABATAN PEMAKANAN DAN DIETETIKSEMESTER 6, SESI 2016/2017LAPORAN LATIHANINDUSTRINAMANOR ALIA BINTI AHMAD SIRAJNO MATRIK180586KURSUSB. Sc. (PEMAKANAN DAN KESIHATAN KOMUNITI)AGENSIJABATAN KESIHATAN MASYARAKAT,(PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI KEBANGSAANMALAYSIA)TARIKH HANTAR11 SEPTEMBER 20170

1PENGHARGAANBersyukur kepada Hadrat Ilahi kerana saya telah menamatkan 11 minggu latihan industri diJabatan Kesihatan Masyarakat (JKM), Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia.Sepanjang berada di JKM, saya didedahkan dengan pelbagai ilmu dan juga pengalaman kerjayang amat berguna dan berharga yang boleh digunakan pada masa hadapan. Saya juga dapatmemperbaiki diri dari segi tingkah laku, personaliti, disiplin diri dan juga kemahiran insaniahsepanjang tempoh latihan industri.Justeru, saya ingin mengucapkan sekalung penghargaan kepada penyelaras latihanindustri di JKM iaitu En Mohd Rizam bin Abdul Rahman dan Prof Zaleha binti Md Isa keranamemberikan saya peluang untuk menjalani latihan industri di JKM. Tidak lupa juga, jutaanterima kasih buat penyelia-penyelia latihan industri yang lain iaitu En Khairul Hazdi bin Yusof,En Sazman bin Wahab, En Muhamad Khaidir bin Ismail dan juga staf-staf JKM yang telahmemberikan banyak bimbingan dan nasihat yang berguna sepanjang tempoh latihan industri.Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelaras latihan industri diUniversiti Putra Malaysia iaitu Dr. Loh Su Peng kerana telah memberikan panduan danmembantu dalam memastikan para pelajar mendapat tempat untuk menjalankan latihan industri.Akhir kata, terima kasih juga diucapkan kepada kedua ibu bapa dan keluarga kerana telahmemberikan sokongan dari segi moral dan juga kewangan sepanjang tempoh latihan industri.Gambar bersama penyelaras dan penyelia latihan Industri diJabatan Kesihatan Masyarakat, PPUKM.1

2PENDAHULUAN DANMASYARAKAT, PPUKMLATARBELAKANGJabatan Kesihatan Masyarakat di tingkat 6,Bangunan Pra-Klinikal (Bangunan baru)JABATANKESIHATANJabatan Kesihatan Masyarakat ditingkat 1, HUKM (Bangunan lama)Jabatan Kesihatan Masyarakat merupakan salah satu jabatan yang berada di bawah FakultiPerubatan Universiti Kebangsaan Malaysia sejak penubuhannya pada tahun 1972. Pada tahun2017, jabatan ini telah berkembang dengan adanya pertambahan unit dimana kepakaran ini dapatmeningkatkan kualiti kesihatan masyarakat. Terdapat seramai 22 orang pensyarah, 21 orangkakitangan sokongan yang berkhidmat di dalam jabatan sehingga kini.Empat unit yang berada di bawah Jabatan Kesihatan Masyarakat adalah: 1) Epidimiologi& Statistik; 2) Kesihatan Pekerjaan; 3) Kesihatan Persekitaran dan 4) Kesihatan Keluarga danPromosi Kesihatan. Setiap unit- unit tersebut memainkan peranan yang tersendiri. UnitEpidemiologi dan Statistik ini menjalankan penyelidikan epidemiologi tentang penyakit-penyakitberjangkit dan tidak berjangkit. Unit Kesihatan Pekerjaan pula menfokuskan aktiviti pencegahanpenyakit di dalam persekitaran pekerjaan. Tugas Unit Kesihatan Persekitaran pula akanmelakukan penyelidikan berkaitan toxicology iaitu bagaimana bahan boleh memberi kesankepada alam sekitar, manusia dan cara membendungnya. Akhir sekali, Unit Kesihatan Keluargadan Promosi Kesihatan berperanan melakukan promosi dan pengajaran dalam meningkatkankesihatan keluarga seperti penduduk orang asli (vaksin) dan golongan gelandangan.2

3MATLAMAT LATIHAN BERKAITAN AKTIVITI – AKTIVITI YANG DIIKUTIAntara matlamat aktiviti-aktiviti yang diikuti adalah seperti berikut;A)Menyediakan Modul Pengajaran dan Pemakanan untuk Orang Asli (PUAS) diPos Gob, Gua Musang, Kelantani.Memberikan peluang untuk melakukan kaji selidik dan temubual dengankomuniti orang Asli di Perkampungan Orang Asli Pangsun, Hulu Langat,Selangor sebelum menghasilkan modul pengajaran dan pemakanan untukkomuniti orang Asli di Pos Gob, Kelantan.ii.Memberikan peluang kepadamempraktikkanilmupelajar untukberkaitanpemakananmengetengahkandalamidea danmenghasilkanmodulpengajaran dan pemakanan untuk komuniti orang Asli di Pos Gob, Kelantan.B)Menghasilkan sebuah manuskrip lengkap yang bertajuk ‘Corak dan KekerapanPengambilan Makanan dalam kalangan Warga Emas di Selangor’i.Melatih pelajar membuat analisis data menggunakan SPSS sebelum menghasilmanuskrip lengkap yang bertajuk ‘Corak dan Kekerapan Pengambilan Makanandalam kalangan Warga Emas di Selangor’C)Melaksanakan taklimat promosi kesihatan, ‘Mencegah Penyakit Diabetes,Hipertensi, dan Kardiovaskular melalui Pemakanan Sihat’ bersama PersatuanWarga Emas Hulu Langat, Selangor.i.Memberi pendedahan cara berhadapan dan berurusan dengan komuniti.ii.Mengasah kemahiran komunikasi pelajar melalui taklimat promosi kesihatankepada komuniti.D)Bertugas sebagai sekretariat dalam dua persidangan iaitu ‘10th Malaysia –Indonesia – Brunei Medical Sciences Conference 2017’ dan ‘21st National PublicHealth Colloquium’i.Memberi pendedahan dalam menguruskan sesuatu majlis atau persidangan.3

E)Mengikuti Bengkel Statistik (SPSS) dan Bengkel ‘Adobe Photoshop and AdobeIllustrator’i.Melatih pelajar untuk menghasilkan poster, risalah dan bahan- bahan yang bolehdigunakan untuk aktiviti-aktiviti promosi kesihatan.4HASIL DAN PENGALAMAN YANG DIPEROLEHITerdapat pelbagai hasil dan pengalaman yang saya perolehi sepanjang latihan industri di JabatanKesihatan Masyarakat, PPUKM. Antaranya seperti berikut:A)Modul Pengajaran Dan Pemakanan Orang Asli Di Pos Gob, KelantanModul ini dihasilkan bertujuan untuk memberi kesedaran, memperbaiki corak pemakanandan tahap kesihatan dalam kalangan komuniti orang asli di Pos Gob, Kelantan. Ia jugadihasilkan sebagai bahan pengajaran yang boleh digunakan oleh warga bijakpandai(champion/fasilitator) untuk memberikan pengenalan dan pendedahan asas pemakanan dankesihatan dengan lebih berkesan kepada suku kaum mereka. Terdapat empat aspek atau unityang kami tekankan di dalam modul ini iaitu; 1) pemakanan sihat; 2) penyakit danpemakanan; 3) dapur puas (penyimpanan dan penyediaan makanan); dan 4) kebersihan diri.Sebelum modul ini dihasilkan, kami telah melakukan kaji selidik dan temubual dengankomuniti orang Asli di Perkampungan Orang Asli Pangsun, Hulu Langat, Selangor bagimendapatkan gambaran dan idea tentang komuniti orang Asli di Pos Gob, Kelantan. Bukanitu sahaja, buku – buku dan laman sesawang internet yang berkaitan dengan komuniti orangasli turut digunakan sebagai rujukan dalam menghasilkan Modul Pengajaran dan PemakananOrang Asli di Pos Gob, Kelantan.4

Sesi temubual dan kaji selidik bersama orang Asli Pangsun, di Perkampungan orang Asli Pangsun,Hulu Langat, SelangorB)Manuskrip Yang Bertajuk ‘Corak Dan Kekerapan Pengambilan MakananDalam Kalangan Warga Emas Di Selangor’Kami ditugaskan untuk menganalisis data (berdasarkan data daripada PURE-RESTU Cohort2009-2010 Study) dengan menggunakan SPSS (Statistikal Package for the Social Sciences).Sebelum menganalisis data, kami telah terlibat dengan bengkel Statistik yang diajar oleh EnKhairul Hazdi bin Yusof untuk melatih kami menganalisis dan mempersembahkan datadengan cara yang betul. Akhirnya, sebuah terhasilnya sebuah manuskrip yang bertajuk‘Corak dan Kekerapan Pengambilan Makanan dalam Kalangan Warga Emas di Selangor.Bengkel SPSS bersama En Khairul Hazdi bin Yusof5Manuskrip yang dihasilkan

C)Taklimat Promosi Kesihatan, ‘Mencegah Penyakit Diabetes, Hipertensi, DanKardiovaskular Melalui Pemakanan Sihat’ Bersama Persatuan Warga EmasHulu Langat, Selangor.Taklimat promosi kesihatan bagi mencegah penyakit diabetes, hipertensi dan kardiovaskularmelalui pemakanan sihat ini diadakan setiap hari Rabu iaitu pada 12 Julai, 19 Julai dan 2Ogos 2017 di Hulu Langat, Selangor. Tujuan program ini dilaksanakan adalah untukmemberikan kesedaran dan pendedahan mengenai pemakanan dan gaya hidup sihat kepadawarga emas di Hulu Langat yang mana merupakan salah satu cara untuk mencegah penyakittidak berjangkit. Untuk makluman, program ini dibawah seliaan En Muhamad Khaidir binIsmail iaitu salah seorang penyelia latihan industri di JKM.Penyediaan bahan – bahan kesihatan seperti risalah, flipchart dan lain – lain yangdigunakan untuk promosi telah dilakukan seminggu sebelum taklimat ini berlangsung. Bahan– bahan ini dihasilkan dengan menggunakan adobe photoshop dan adobe illustrator. Bukanitu sahaja, raptai taklimat promosi kesihatan juga akan dilakukan beberapa kali sebelum harikejadian bagi mengelakkan berlakunya sebarang kesilapan. Selain daripada taklimat promosikesihatan, pemeriksaan kesihatan secara percuma juga dijalankan.Persiapan bahan-bahan yang digunakan bagitaklimat promosi kesihatanRaptai taklimat promosi kesihatanbersama penyelia latihan industri6

Pemeriksaan kesihatan untuk warga emas HuluLangat, SelangorTaklimat bagi mencegah penyakitkardiovaskular melalui pemakananD)Pemeriksaan kesihatan untuktekanan darahBergambar bersama persatuan warga emasHulu Langat selepas tamat taklimat.Bertugas Sebagai Sekretariat Dalam Dua Persidangan Iaitu ‘10th Malaysia –Indonesia – Brunei Medical Sciences Conference 2017’ Dan ‘21st National PublicHealth Colloquium’Kami juga terlibat sebagai secretariat dalam dua persidangan iaitu ‘10th Malaysia – Indonesia– Brunei Medical Sciences Conference 2017’ dan ‘21st National Public Health Colloquium’.‘10th Malaysia – Indonesia – Brunei Medical Sciences Conference 2017’ ini berlangsung7

pada 26, 27 dan 28 Julai 2017 di Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia manakala ‘21stNational Public Health Colloquium’ ini berlangsung pada 23 dan 24 Ogos 2017 di HotelBangi Putrajaya. Penglibatan di dalam dua persidangan ini telah memberikan kamipendedahan tentang cara menguruskan sesuatu majlis dan juga pengalaman bekerja di JKM.Persiapan sebelum persidangan.Bersama penyelaras dan penyelia latihan industriDitugaskan semasa makan malam ‘1OthMalaysia – Indonesia- Brunei Conference2017’.Bersama En Mohd Rizam, penyelaras latihanindustri semasa makan malam. ‘1Oth Malaysia –Indonesia- Brunei Conference 2017’.8

Saya di ‘21st NationalPublic Health Colloquium’Sesi taklimat sebelum bermulanya ‘21st NationalPublic Health Colloquium’Penyediaan sijil bagi pemenang di dalam ‘21stNational Public Health Colloquium’Bersama- sama rakan di ‘21st National PublicHealth Colloquium’, Hotel Bangi- PutrajayaE) Bengkel Statistik (Spss) Dan Bengkel ‘Adobe Photoshop And Adobe Illustrator’Kami juga terlibat dengan dua bengkel iaitu bengkel statistik yang diajar oleh En. Khairul Hazdibin Yusof dan bengkel ‘Adobe Photoshop and Adobe Illustrator’ oleh En Sazman bin Wahab.Pendedahan dan ilmu yang diberikan mengenai statistik dan grafik ini amat berguna untukdigunakan untuk menganalisis data dan membuat poster yang berkaitan dengan promosikesihatan.9

Bengkel grafik menggunakan AdobePhotoshop dan Adobe Illustrator bersama EnSazman Wahab.5Penyediaan poster menggunakan AdobePhotoshopKESIMPULAN DAN CADANGANKesimpulannya, latihan industri di Jabatan Kesihatan Masyarakat, Pusat PerubatanUniversiti Kebangsaan Malaysia merupakan salah satu pengalaman berharga yang tak dapat sayalupakan. Saya didedahkan dengan cara dan suasana bekerja di JKM yang mungkin tidak bolehdidapati di tempat lain. Selain daripada ilmu berkaitan pemakanan, kami juga didedahkan denganilmu-ilmu yang lain seperti ilmu grafik iaitu cara-cara menghasilkan poster melalui ‘AdobePhotoshop’ dan ‘Adobe Illustrator’ serta ilmu SPSS iaitukami dapat menguatkan lagipengetahuan tentang biostatistik. Bukan itu sahaja, saya juga diberi peluang untukmempraktikkan ilmu-ilmu yang kami pelajari di Universiti Putra Malaysia didalam aktivitiaktiviti yang disediakan. Saya berharap, pihak JKM akan menyediakan dan meneruskan lagiprogram berkaitan pemakanan seperti ‘Taklimat promosi kesihatan : Mencegah PenyakitDiabetes, Hipertensi dan Kardiovaskular melalui Pemakanan bersama Warga Emas Hulu Langat’ini pada masa hadapan supaya pelajar dapat mempraktikkan dan menyebarkan ilmu tentang gayahidup sihat ini kepada masyarakat.10

A) Modul Pengajaran Dan Pemakanan Orang Asli Di Pos Gob, Kelantan Modul ini dihasilkan bertujuan untuk memberi kesedaran, memperbaiki corak pemakanan dan tahap kesihatan dalam kalangan komuniti orang asli di Pos Gob, Kelantan. Ia juga dihasilkan sebagai bahan pengajaran yang boleh digunakan oleh warga bijakpandai