Transcription

LSPRO2BRUKSANVISNING FÖR LÖPBANDtreadmill

SVENSKAVIKTIGA SÄKERHETSANMÄRKNINGARSPARA DESSA INSTRUKTIONERINLEDNINGVid användning av elektriska produkter ska de grundläggande säkerhetsföreskrifterna alltid beaktas, inklusive följande: Läs igenomalla instruktioner innan du använder löpbandet. Det är ägarens ansvar att se till att alla som använder löpbandet har informerats omalla varningar och säkerhetsföreskrifter. Kontakta din lokala återförsäljare om du har frågor efter att du har läst igenom den härbruksanvisningen.Grattis och tack för att du har valt detta LIVESTRONG -löpband!Purchases of this product ensure that a minimum of 4M will go to the Lance Armstrong Foundation and the fight against cancer.Oavsett om ditt mål är att vinna lopp eller att helt enkelt skaffa en bättre och hälsosammare livsstil kan ett LIVESTRONG löpband hjälpa dig. Det ger gymkänsla till din hemmaträning och har de ergonomiska och innovativa funktioner du behöverför att snabbt bli starkare och sundare. Eftersom vi anser att träningsutrustning bör konstrueras inifrån och ut använder viendast komponenter av högsta kvalitet. Denna kvalitet backar vi upp med ett av de mest heltäckande garantipaketen påmarknaden.Vi vet att du vill ha träningsutrustning med största möjliga komfort, högsta möjliga tillförlitlighet och bästa möjliga kvalitet.LIVESTRONG – löpband som ger resultat.LIVESTRONG är ett registrerat varumärke tillhörande Lance Armstrong Foundation.2Lance Armstrong Foundation arbetar för de över 25 miljoner människor världen över som för närvarande lever med cancer. Det kan – och bör – finnas ett liv efter cancern för fler av dessa. Stiftelsenstöder de drabbade redan från diagnostillfället så att de får de resurser och det stöd de behöver för att bekämpa cancern öga mot öga. Den hittar innovativa sätt att öka medvetenheten, finansieraforskning och tvätta bort det cancerstigma många överlevare tvingas leva med. Stiftelsen sammanför människor och grupper för att skapa samhällsförändringar och driver på nationella och globalaledare att bidra i kampen mot denna sjukdom.b Alla kan hjälpa till i kampen mot cancer. Läs mer på LIVESTRONG.org.3

FARATo reduce the risk of electrical shock:VARNINGFÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRÄNNSKADOR, BRAND, ELEKTRISKA STÖTAR OCH PERSONSKADOR:urnsAlways unplug the treadmill from the electrical outlet immediately after using, before cleaning, performing maintenance and putting on ortaking off parts.urnsLöpbandet bör endast användas inomhus, i ett temperaturreglerat utrymme. Om löpbandet har exponerats för låga temperaturereller hög luftfuktighet bör det värmas upp till rumstemperatur innan det används på nytt. Annars kan elektriska fel uppstå i förtid.45

JORDNINGSANVISNINGARProdukten måste jordas. Vid ett eventuellt funktions- eller maskinfel på löpbandet utgör jordningen en ledande förbindelse förströmmen, vilket minskar risken för elektriska stötar. Produktens nätsladd är utrustad med jordledare och jordningskontakt.Kontakten ska anslutas till ett lämpligt uttag som är korrekt installerat och jordat i enlighet med tillämpliga lokala bestämmelser.FARAOm jordledaren är felaktigt ansluten finns risk för elektriska stötar. Rådfråga en behörig elektriker eller servicetekniker om du ärosäker på huruvida produkten är korrekt jordad. Modifiera inte kontakten som medföljer produkten. Om den inte passar i uttagetska du låta en behörig elektriker installera ett korrekt uttag.Produkten är avsedd för anslutning till 220 V nätspänning och har en jordad kontakt som ser ut som kontakten på bilden nedan. Se till attprodukten ansluts till ett uttag med samma specifikationer som kontakten. En adapter får inte användas.Produkten ska anslutas till en dedikerad krets. För att avgöra om kretsen är dedikerad stänger du av strömmen till den och kontrollerar omströmförsörjningen bryts till andra enheter. Om så sker måste dessa enheter flyttas till en annan krets. Obs! Det finns vanligtvis flerakontakter i en krets. Löpbandet ska anslutas till en krets med minst 10A.VARNINGJORDAT3STIFTSUTTAG6JORDAT STIFTAnslut träningsprodukten till ett korrekt jordat uttag.Använd inte produkten om dess sladd eller kontakt är skadad, även om denfungerar som den ska. Använd inte produkten om den verkar skadad ellerhar exponerats för vatten. Kontakta närmaste återförsäljare för byte ellerreparation.FÖRE MONTERINGVARNINGMonteringen inbegriper flera steg som kräver särskild aktsamhet. Det är mycket viktigt att du följermonteringsanvisningarna och kontrollerar att alla delar är ordentligt åtdragna. Annars kan följden bli att vissa avlöpbandets ramdelar inte sitter fast ordentligt, känns lösa eller ger upphov till irriterande ljud. För att skador inte ska uppståpå löpbandet måste monteringsanvisningarna följas och eventuella avhjälpande åtgärder vidtas.Innan du går vidare, lokalisera löpbandets serienummer och modellbeteckning som anges påen vit streckkodsetikett bredvid strömbrytaren och nätsladden och skriv in dem i rutornanedan.SERIENUMRETS PLACERINGSERIENUMMER:SERIENUMRETSTMLL» Uppge SERIENUMRET och MODELLBETECKNINGEN när du ringer kundtjänst.7

MEDFÖLJANDE VERKTYG:KONSOLBOK-/TIDNINGSSTÖDLJUD DDTRANSPORTHJULKONSOLSKÄRMPULSSENSORERUTTAG FÖR SÄKERHETSSPÄRRSTRÖMBRYTAREKOPPLINGSBRYTA8DELAR SOM INGÅR:1 konsolenhet2 handtag2 konsolben1 monteringssats1 säkerhetsspärr1 USB-skydd1 audiokabel1 nätsladd2 ramskydd2 ändpluggar1 Passport1 pulsbandNÄTSLADDLÖPMATTA/LÖPDÄCKFÖRE MONTERINGUPPACKNINGStäll kartongen med löpbandet på ett plant underlag. Lägg gärna ett golvskydd underutrustningen. Var FÖRSIKTIG när du hanterar och transporterar enheten. Närfästremmarna har avlägsnats ska enheten inte flyttas om den inte är helt monterad. Packaupp och montera enheten på den plats där den ska användas. Försök aldrig lyfta eller flyttalöpbandet i någon del av ramen. Lyft upp löpbandet i den bakre valsens ändpluggar medanen andra person tar ut de delar som ligger under löpbandet.VARNINGFÖRSÖK INTE LYFTA LÖPBANDET! Försök inte flytta eller lyfta löpbandetfrån emballaget förrän detta anges enligt monteringsanvisningarna. Du kan dockta bort plastskyddet från konsolbenen.VARNINGSIDOKANTLSPRO2Maxvikt användare: 182 kgProduktvikt: 134 kgYttermått: 200 x 95 x 150,5 cm5 mm T-nyckel8 mm T-nyckelSPÄNN -/ JUSTERSKRUVARÄNDPLUGG TILL BAKRE VALSNEED HELP?Om du undrar över något ellerom delar saknas kontaktar dudin lokala återförsäljare.OM DESSA ANVISNINGAR INTE FÖLJS KAN SKADOR UPPSTÅ!ANMÄRKNING: Vid varje monteringssteg ska ALLA muttrar och skruvar sitta på plats ochvara delvis iskruvade innan NÅGON skruv dras åt helt.ANMÄRKNING: Ett tunt fettlager kan underlätta monteringen av delarna. Vilketsmörjmedel som helst, till exempel litiumbaserad cykelolja, kan användas.9

LSPRO2 MONTERING STEG 1ADELAR FÖR STEG 1 :SKRUV (A)20 mmAntal: 6FJÄDERBRICKA (B)8,2 mmAntal: 6LSPRO2 MONTERING STEG 2KUPAD BRICKA (C)8,4 mmAntal: 6Öppna DELAR FÖR STEG 1.B Dra HJÄLPTRÅDEN genom HÖGER KONSOLBEN.När du har dragit hjälptråden genom benet ska KONSOLKABELNS övreände sticka ut genom benets ovansida. Lossa och kassera hjälptråden.ANMÄRKNING: Se till att konsolkabeln inte klämsnär du monterar benet på ramfästet.HÖGER KONSOLBENHJÄLPTRÅDKONSOLKABELVÄNSTER KONSOLBENCSätt HÖGER KONSOLBEN på fästet RAMFÄSTET.D Fäst KONSOLBENET på RAMEN med 3 SKRUVAR (A), 3FJÄDERBRICKOR (B) och 3 KUPADE BRICKOR (C).ADELAR FÖR STEG 2 :SKRUV (A)20 mmAntal: 6FJÄDERBRICKA (B)8,2 mmAntal: 6PLAN BRICKA (D)8,2 mmAntal: 6HANDTAGSKABELKONSOLBENSFÄSTEKONSOLBENHANDTAGPLAN BRICKA (D)FJÄDERBRICKA (B))SKRUV (A)FJÄDERBRICKA (B)ANMÄRKNING: Dra inte åt skruvarna förrän steg 3har slutförts.Öppna DELAR FÖR STEG 2.BDra HANDTAGSKABELN genom FÄSTET PÅKONSOLBENET och ut genom KONSOLBENETS övre ände.Trä på HANDTAGET på KONSOLBENSFÄSTET ochCfäst med 3 SKRUVAR(A), 3 FJÄDERBRICKOR (B) OCH 3PLANA BRICKOR (D).DUpprepa på andra sidan.ANMÄRKNING: Se till att inga kablarkläms när du monterar handtagen.SKRUV (A)Upprepa steg C–D på andra sidan.KUPAD BRICKA (C)RAMFÄSTE1011

LSPRO2 MONTERING STEG 3ADELAR FÖR STEG 3:SKRUV (A)20 mmAntal: 6FJÄDERBRICKA (B)8,2 mmAntal: 6KUPAD BRICKA (C)8,4 mmAntal: 6Öppna DELAR FÖR STEG 3.Håll försiktigt KONSOLEN överKONSOLBENEN.Dra KONSOL- OCHHANDTAGSKABLARNA genom benen. Varförsiktig så att de inte skadas.CFäst vardera sidan av KONSOLEN med 3SKRUVAR (A), 3 FJÄDERBRICKOR (B) och3 KUPADE BRICKOR (C).DKONSOL- OCHHANDTAGSKABLAREKONSOLVrid KONSOLBENEN tillsutrymmet mellan handtagen och däcket ärdetsamma. Dra åt SKRUVARNA från steg 1 ochdärefter från steg 3.TREADMILL OPERATIONThis section explains how to use your treadmill’s console and programming. The BASIC OPERATION section in thetreadmill guide has instructions for the following: PLACERA AV LÖPBANDET ANVÄNDA SÄKERHETSSPÄRREN FLYTTA LÖPBANDET STÄLLA IN LÖPBANDET SPÄNNA LÖPMATTAN CENTRERA LÖPMATTAN ANVÄNDA PULSFUNKTIONENKUPAD BRICKA (C)FJÄDERBRICKA (B)SKRUV (A)KONSOLBENMONTERINGEN ÄR KLAR!1213

ABCONSOLE OPERATIONNote: There is a thin protective sheet of clear plastic on the overlay of the console that shouldbe removed before use.INCLINEDISTANCESPEEDCALORIESPACEHEART RATENJD41SETINCLINEPSTARTQUICK START87OENTERCHANGEDISPLAY520963SETSPEEDSTOPHOLD TO RESETQKM14EHLFIG87träningsprofil och puls.TIMECA) STOR LED-SKÄRM: Visar träningstiden.A) STOR LED-SKÄRM: Visar träningstiden.B) ALFANUMERISK SKÄRM: Visar lutning, sträcka, hastighet, kalorier, tempo,träningspass.träningsprofil och puls.knappen i 3 sekunder om du vill återställa konsolen. C) START: Tryck på startknappen när du vill börja träna eller återuppta ett pausatträningspass.D) STOPP: Tryck på stoppknappen om du vill pausa/avbryta träningspasset. Håll nedknappen i 3 sekunder om du vill återställa konsolen.E) LUTNINGSKNAPPAR : Används för att justera lutningen i små steg (0,5 %).F) HASTIGHETSKNAPPAR – : Används för att justera hastigheten i små steg (0,1 mpheller 0,1 km/h).G) KNAPPSATS: Används för att snabbt ställa in önskad hastighet eller lutning.H) ANGE LUTNING: Används för att ställa in den lutning som angetts på knappsatsen.I) ANGE HASTIGHET: Används för att ställa in den hastighet som angetts påknappsatsen.PJ) ENTER/BYT VISNINGSLÄGE: Tryck på den här knappen för att bekräftainställningarna för ditt träningspass. Tryck på den här knappen om du vill ändra vilkaparametrar som visas under träningspasset.K) LJUDINGÅNG: Anslut en mediaspelare till konsolen med den medföljande audiokabeln.L) LJUDUTGÅNG/UTTAG FÖR HÖRLURAR: Anslut hörlurar till det här uttaget omdu vill lyssna på musik via hörlurar.M)USB-PORT: Sätt i ett USB-minne för programvaruuppdatering.N) BOK-/TIDNINGSSTÖD: Här kan du placera något att läsa.O) HÅLLARE FÖR MEDIASPELARE: Här kan du placera en mediaspelare.P) FLASKHÅLLARE: Här kan du placera personlig träningsutrustning.Q) UTTAG FÖR SÄKERHETSSPÄRR: Löpbandet kan användas när säkerhetsspärrenhar satts i.KNAPPSATS (G)41SETINCLINE520963SETSPEEDStäll snabbt in önskad hastighet ellerlutning genom att skriva inmotsvarande siffra och trycka på SETSPEED (I)eller SET INCLINE (H). Exempel: Om du vill ändra hastigheten till 6,5mph eller km/h trycker du ”6 - 5 SETSPEED”. Om du vill ändra lutningen till 10 %15

TIMEDisplay windowsDVISNINGSFÖNSTER1) Se till att det inte ligger några föremål på löpmattan somhindrar löpbandets rörelser.2) Anslut nätsladden och sätt på löpbandet.3) Ställ dig på löpbandets sidokanter.4) Fäst säkerhetsklämman i dina kläder och kontrollera attden sitter fast ordentligt och inte lossnar när du börjarspringa.5) Sätt i säkerhetsspärren i uttaget på konsolen.6) Det finns två olika sätt att starta ett träningspass: TIME (tid): Visas som minuter:sekunder.Angeråterstående tid eller hur länge träningspasset harpågått. INCLINE (lutning): Visas som procent. Angergång- eller löpytans lutning.INCLINEDISTANCESPEEDCALORIESPACEHEART RATETRÄNINGSPROFIL: Anger lutningen för det valda CEHEART RATEThe dot matrix will show the incline profile asyou progress through a program.16 DISTANCE (sträcka): Anges i miles ellerkilometer. Visar tillryggalagd eller återståendesträcka för träningspasset. SPEED (hastighet): Visas i mph eller km/h.Anger hur snabbt gång- eller löpytan rör sig. CALORIES (kalorier): Totalt antal brändakalorier eller återstående kalorier att brännaunder träningspasset. PACE (tempo): Anger hur många minuter dettar att springa eller gå en mile eller kilometer iaktuell hastighet. Exempel:Om det med aktuell hastighet tar dig 10 minuteratt förflytta dig en kilometer eller mile visarlöpbandet ditt tempo som ”10,0”. HEART RATE (puls): Visas som BPM (slagper minut). Används för att mäta pulsen (visasnär händerna är i kontakt med bådapulssensorerna).STÄLLA IN DATUM OCH KLOCKSLAG1) Aktivera inställningsläget: Håll ned knapparna 1 och 2 i 3 sekunder.2) AnvändENTER.för att ändra inställningar och bekräfta genom att trycka på3) Följande kan ställas in: Månad, dag, år, timme, minut och AM/PM.4) Kontrollera inställningar: Du kan närsomhelst kontrollera inställningarna iinställningsläget. Använd ENTER-knappen för att stega genom inställningarna.5) Lämna inställningsläget: Bekräfta datum- och tidsinställningarna genom atthålla ned ENTER i 3 sekunder.A) SNABBSTARTTryck på startknappen när du vill börja träna.Tid, sträcka och kaloriförbrukning börjar räknas från noll.6) Om du vill ändra inställningar går du tillbaka till inställningsläget och justerarDATUM och TID till rätt värden.B) rogram1) Välj ANVÄNDARE 1, ANVÄNDARE 2 eller GÄST medeller /– och tryck på ENTER för att bekräfta.2) Välj ett program medeller /– och tryck på ENTER föratt bekräfta.3) Ange inställningar medeller /– och tryck på ENTERför att bekräfta.4) När du är klar med inställningen trycker du på startknappenför att börja träna.RENSA VAL/ÅTERSTÄLLA KONSOLENHåll ned STOPP-knappen i 3 sekunder.AVSLUTA TRÄNINGSPASSETNär träningspasset är klart börjar texten”WORKOUT COMPLETE” blinka på skärmen och ettpipljud hörs. Tränings- Punktmatrisen visar hurlutningen förändras under ett träningsprogram.informationen visas på konsolen i 30 sekunder.Därefter återställs konsolen.17

PROGRAMINFORMATIONP3) PEAK INTERVALS (maxintervaller): Förbättrar din styrka, hastighet och uthållighet genom att hastigheten och lutningen ökar ochminskar under hela träningspasset vilket gör att hjärtat och andra muskler får jobba. Hastigheten och lutningen varierar i segment om 90eller 30 sekunder.P1) MANUAL (manuellt program): Justera hastigheten och lutningen under pågående träningspass.P2) SPEED INTERVALS (intervaller): Förbättrar din styrka, hastighet och uthållighet genom att hastigheten ökar ochminskar under hela träningspasset vilket gör att hjärtat och andra muskler får jobba. Hastigheten ändras och segmentenväxlar var 90 eller 30 sekund.MphSegmentTidNivå 1Nivå 2Nivå 3Nivå 4Nivå 5Nivå 6Nivå 7Nivå 8Nivå 9Nivå 10Uppvärmning4:00 mning4:00 .32.62.63.03.090 sec2.02.02.52.53.03.03.53.54.04.0230 64.14.14.84.8190 sec3.23.24.04.04.84.85.65.66.46.4230 :00 min1.51.51.91.92.32.32.62.63.03.0Nedvarvning4:00 51.81.82.02.0Km/hNivå 1Nivå 2Nivå 3Nivå 4Nivå 5Nivå 6Nivå 7Nivå 8Nivå 9Nivå stighetNivå 1LutningHastighetNivå 2LutningHastighetNivå 3LutningHastighetNivå 4LutningHastighetNivå 5LutningHastighetNivå 6LutningHastighetNivå 7LutningHastighetNivå 8LutningHastighetNivå 9LutningHastighetNivå 10LutningUppvärmning4:00 .03.03.04.52.03.03.04.5190 54.06.04.06.0230 58.010.08.510.0Nedvarvning4:00 .02.05.03.03.02.05.03.0190 56.46.06.46.0230 09.512.810.013.610.0Nedvarvning4:00 � 1LutningHastighetNivå 2LutningHastighetNivå 3LutningHastighetNivå 4LutningHastighetNivå 5LutningHastighetNivå 6LutningHastighetNivå 7LutningHastighetNivå 8LutningHastighetNivå 9LutningHastighetNivå 52.83.03.23.03.23.0Uppvärmning4:00 04.84.54.84.519

P4) WEIGHT LOSS (viktminskning): Underlättar viktminskning genom att hastigheten och lutningen ökar ochminskar inom fettförbränningszonen. Hastigheten och lutningen varierar i segment om 30 sekunder.P5) ROLLING HILLS (rullande): Simulerar löpning upp- och nedför backar för att förbättra uthålligheten. stärka musklerna och underlättaviktminskning. Hastigheten ändras och segmenten växlar var 30 sekund.MphSegmentTidHastighetNivå 1LutningHastighetNivå 2LutningHastighetNivå 3LutningHastighetNivå 4LutningHastighetNivå 5LutningHastighetNivå 6LutningHastighetNivå 7LutningHastighetNivå 8LutningHastighetNivå 9LutningHastighetNivå 10LutningUppvärmning4:00 arje segment är 30 varvning4:00 vå 1LutningHastighetNivå 2LutningHastighetNivå 3LutningHastighetNivå 4LutningHastighetNivå 5LutningHastighetNivå 6LutningHastighetNivå 7LutningHastighetNivå 8LutningHastighetNivå 9LutningHastighetNivå 10LutningUppvärmning14:00 6Varje segment är 30 .012.813.612.8Nedvarvning4:00 .52.08.45.62.52.08.96.0MphSegmentTimeNivå 1Nivå 2Nivå 3Nivå 4Nivå 5Nivå 6Nivå 7Nivå 8Nivå 9Nivå 10Uppvärmning4:00 13.04.53.34.9SegmentTimeNivå 1Nivå 2Nivå 3Nivå 4Nivå 5Nivå 6Nivå 7Nivå 8Nivå 9Nivå 10Uppvärmning4:00 89.610.44.04.85.66.47.28.08.89.610.411.23456Varje segment är 30 0.411.2Nedvarvning4:00 35.33.55.63.8Km/h3456Varje segment är 30 vning4:00 28.45.68.96.021

P6) FOOT HILLS (backar): Simulerar löpning/gång upp- och nedför backar. Programmet stärker musklerna och förbättrarsyreupptagningsförmågan. Lutningen ändras och segmenten växlar var 30 sekund.SegmentTimeLevel 1Level 2Level 3Level 4Level 5Level 6Level 7Level 8Level 9Level 100.00.00.50.51.01.01.51.52.02.0Uppvärmning4:00 min0.5 0.0 0.50.5 0.0 0.51.0 0.5 1.01.0 0.5 1.01.5 1.0 1.51.5 1.0 1.52.0 1.5 2.02.0 1.5 2.02.5 2.0 2.52.5 2.0 .54.04.0678910Varje segment är 30 sekunder3.0 2.0 3.5 2.0 3.03.0 2.5 3.5 2.5 3.03.5 2.5 4.0 2.5 3.53.5 3.0 4.0 3.0 3.54.0 3.0 4.5 3.0 4.04.0 3.5 4.5 3.5 4.04.5 3.5 5.0 3.5 4.54.5 4.0 5.0 4.0 4.55.0 4.0 5.5 4.0 5.05.0 4.5 5.5 4.5 02.52.53.03.0Nedvarvning4:00 52.52.02.52.0P10) PACER (tempo): Träna på att springa i ett jämnt ”lopptempo”. Ange en sträcka och tidsgräns så beräknar programmet ett jämnt tempo.PULSTRÄNINGFörsta steget mot att hitta rätt träningsintensitet är att ta reda på sin maxpuls (maxpuls 220 - ålder).Den åldersbaserade metoden ger en ungefärlig statistiskt baserad uppskattning av din maxpuls och fungerar bra för de flesta människor, isynnerhet personer som inte har sysslat med pulsträning tidigare. Det mest exakta och korrekta sättet att fastställa din maxpuls är attlåta en hjärtspecialist eller träningsfysiolog utföra kliniska tester i form av maxtester. Om du är över 40, överviktig, har levt ettstillasittande liv under flera år eller om hjärtproblem förekommer i din släkt rekommenderas klinisk testning. Tabellen nedan visarexempel på pulsintervall för en 30-åring som tränar inom 5 olika pulszoner. Till exempel är en 30-årings maxpuls 220 - 30 190 BPM och90 % av maxpulsen är 190 0,9 171 BPM.hillsSegmentTimeLevel 1Level 2Level 3Level 4Level 5Level 6Level 7Level 8Level 9Level 10Uppvärmning4:00 6.06.54567Varje segment är 30 02.53.03.54.04.55.05.5MålpulszonNedvarvning4:00 02.00.02.00.0P8–9) 5K/10K (5 km/10 km): Med de här programmen kan du sätta upp och träna mot ett mål. Löpbandet ställer in lutningen automatisktför att simulera en verklig löprunda. Varje segment är 0,16 km. Lutningen ändras för varje segment.22SegmentDistanceLevel 1Level 2Level 3Level 4Level 5Level 6Level 7Level 8Level 9Level 10Uppvärmning4:00 3.03.03.53.54.04.0678910M3.0 2.0 3.5 2.0 3.03.0 2.5 3.5 2.5 3.03.5 2.5 4.0 2.5 3.53.5 3.0 4.0 3.0 3.54.0 3.0 4.5 3.0 4.04.0 3.5 4.5 3.5 4.04.5 3.5 5.0 3.5 4.54.5 4.0 5.0 4.0 4.55.0 4.0 5.5 4.0 5.05.0 4.5 5.5 4.5 02.52.53.03.0Nedvarvning4:00 52.52.02.52.0TräningspassetsHÖG INTENSITETExempelmålpulszon171 – 190 bpmVältränade personer samt elitträning2 – 10 min152 – 171 bpmVältränade personer samt elitträning10 – 40 min133 – 152 bpmLÅNGA TRÄNINGSPASS MED MÅTTLIGINTENSITET40 – 80 min114 – 133 bpmLängre träningspass och ofta upprepadekorta träningspass20 – 40 min104 – 114 bpmViktkontroll och aktiv återhämtningINTENSIVTMÅTTLIG INTENSITET70 – 80%LÅG INTENSITET60 – 70%MYCKET LÅGINTENSITET50 – 60%Rekommenderas för 5 min90 – 100%80 – 90%Din målpulszonP11) THR ZONE (målpuls): Lutningen justeras automatiskt så att du håller målpulsen. Ett perfekt program för att simulera din favoritsport ellervardagsaktivitet. Tidsbaserat mål.1) Välj THR-programmet och tryck på ENTER.2) Ställ in tiden medoch tryck på ENTER.3) HEART RATE-skärmen börjar blinka och visar standardmålpulsen på 80 slag per minut. Ange din målpuls(se tabell) medoch tryck på START för att börja träna.23

PROGRAMINFORMATIONringP12) HR INTERVALS (pulsintervaller): Högsta och lägsta lutning justeras automatiskt enligt önskad puls. Intensiv träning medåterhämtningspauser. Tidsbaserat mål.1) Ställ in TEMPOINTERVALLERNAS LÄNGD medeller KNAPPSATSEN och tryck på ENTER.2) Ställ in MÅLPULSEN för TEMPOINTERVALLERNA medeller KNAPPSATSEN och tryck på ENTER.3) Ställ in VILOINTERVALLERNAS LÄNGD medeller KNAPPSATSEN och tryck på ENTER.4) Ställ in MÅLPULSEN för VILOINTERVALLERNA med eller KNAPPSATSEN och tryck på ENTER.5) Ställ in TRÄNINGSPASSETS TOTALTID medeller KNAPPSATSEN och tryck på START för att börja träna.UppvärmningTIDLUTNING %TEMPOINTERVALLVILOINTERVALL0%Eller enligt användarensMålpulsen för tempo- och vilointervallerna ställs in av användaren. Lutningen ändras enligtinställningarna.2:002:0050%Aktuell .04.03.04.0UppvärmningSegmentNivå 1Nivå 2Nivå 3Nivå 4Nivå 5Nivå 6Nivå 724Nivå 8STANDARDTID:20 minSTANDARDTID:25 minSTANDARDTID:35 minSTANDARDTID:20 minSTANDARDTID:25 uter:STANDARDTID:Lutning:Minuter:35 min40 minSTANDARDTID:Lutning:Minuter:45 121214:00 ng4:00 min2.02.0Nedvarvning123456789101112Level .06.02.03.07.0UppvärmningSegment4:00 min3.02.01234567891011121314Level mentSegment:NedvarvningLevel 2SegmentNedvarvningTempo- och vilointervallernas längd ställs in av användaren och upprepas tills nedvarvningen tar vid.4:00UppvärmningLevel 11234567891011Level 02.03.06.02.03.07.0Uppvärmning4:00 min1.01.04:00 min2.0Level 6SegmentNedvarvning4:00 min3.02.01234567891011121314Level 3.04.07.02.05.01.06.01.0Nedvarvning4:00 min1.01.025

PROGRAMINFORMATIONP15–P16) CUSTOM 1 och 2 (anpassat program): Skapa och återanvänd ett specialanpassat träningsprogram med perfekt hastighet,lutning och tid för dig. Personlig programmering när den är som bäst. Tidsbaserat mål.1) Välj CUSTOM 1 eller 2 medoch tryck på ENTER.2) Ställ in vikten medoch tryck på ENTER.3) Ställ in tiden medoch tryck på ENTER.4) Ställ in hastigheten för segment 1 till 15 medoch tryck på ENTER för varje segment.5) Ställ in lutningen för segment 1 till 15 medoch tryck på ENTER för varje segment.6) Starta genom att trycka på START. Programmet har sparats i minnet och kan användas vid framtida träningspass.ANMÄRKNINGAR: När du använder ett sparat program kan du justera hastigheten eller lutningen. Ändringarna sparas dock inte. Om du vill återställa minnet håller du ned ENTER i 5 sekunder.withsing1)Anslut den medföljande AUDIOKABELN till ljudingången (AUDIO IN) längst ner till vänster på konsolenoch till hörlursuttaget på din CD-/MP3-spelare.2) Växla mellan olika spår med hjälp av knapparna på CD-/MP3-spelaren.3) Dra ur AUDIOKABELN när den inte används.4) Anslut hörlurarna till ljudutgången (AUDIO OUT) längst ner till höger på konsolen.2627

D: EntsorgungshinweisLIVESTRONG Fitness - Produkte sind recyclebar. Führen Sie das Gerät am Ende der Nutzungsdauer einersachgerechten Entsorgung zu (örtliche Sammelstelle).GB: Waste DisposalLIVESTRONG Fitness products are recyclable. At the end if its useful life please dispose of this article correctlyand safely (local refuse sites).F: Remarque relative à la gestion des dèchetsLIVESTRONG Fitness sont recyclables. A la fin sa durrèe d utilisation, remettez I appareil à un centre de gestionde dèchets correct (collecte locale).NL: VerwijderingsaanwijzingLIVESTRONG Fitness producten zijn recycleerbaar. Breng het apparaat aan het einde van de gebruiksduur naareen op recycling gespecialiseerd bedrijf (plaatselijk verzamelpunt).E: Informaciones para la evacuaciònLIVESTRONG Fitness son riciclables. Cuando se termina la vida ùtil de un aparato o una màquina, entrèguelosan una impresa local de eleiminaciòn de residuos para su reciclaje.I: Indicazione sullo smaltimentoLIVESTRONG Fitness sono reciclabill. Quando I apparecchio non servirà più, portatelo in un apposito punto diraccolta della Vostra città (Punti di raccolta comunall).PL: Wskazòwka dotyczàca usuwania odpadòw.Producty firmy LIVESTRONG Fitness podlegajà recyklingowi. Pod koniec okresu o ywaln

Lance Armstrong Foundation arbetar för de över 25 miljoner människor världen över som för närvarande lever med cancer. Det kan - och bör - finnas ett liv efter cancern för fler av dessa. . Always unplug the treadmill from the electrical outlet immediately after using, before cleaning, performing maintenance and putting on or