Transcription

JPA.100-1/4/2 ( 7 )No. Siri:KERAJAAN MALAYSIAPEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 10 TAHUN 2019PENGUKUHAN PELAKSANAAN PEMBERIAN ELAUNDALAM PERKHIDMATAN AWAMTUJUAN1.Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan melaksanakan keputusan Kerajaanmengenai pengukuhan pelaksanaan pemberian elaun dalam perkhidmatan awam selarasdengan hala tuju semasa perkhidmatan awam dan keperluan persekitaran yang dinamik.LATAR BELAKANG2.Pelaksanaan pemberian elaun dalam perkhidmatan awam masih mengguna pakaidasar yang telah ditetapkan di bawah Sistem Saraan Baru (SSB) 1992 dan Sistem SaraanMalaysia (SSM) 2002. Tujuan pemberian ini diperkenalkan adalah untuk meningkatkanprestasi pegawai perkhidmatan awam serta menarik dan mengekalkan mereka melaluisistem saraan yang fleksibel.1

3.Kerajaan sentiasa berusaha menambah baik penyampaian perkhidmatan awamtermasuklah menyemak dan mengukuhkan pelaksanaan pemberian elaun agar ianyakekal relevan dan memenuhi keperluan serta kehendak perkhidmatan, melalui:3.1penambahbaikan penjelasan prinsip pemberian elaun;3.2penetapan kriteria dan jenis pemberian elaun;3.3pemansuhan elaun;3.4pindaan nama elaun selaras dengan kriteria dan jenis elaun;3.5penggabungan elaun berdasarkan kriteria yang sama; dan3.6penyeragaman syarat umum kelayakan pembayaran elaun.TAFSIRAN4.Bagi maksud Pekeliling Perkhidmatan ini:‘elaun’ bermaksud imbuhan tetap dan komponen berubah yang terdiri daripadabayaran imbuhan, elaun-elaun tertentu atau bayaran balik dan bayaran insentif;‘Ketua Jabatan’ bermaksud seseorang pegawai yang mengetuai sesuatukementerian, jabatan, institusi atau agensi, termasuklah mana-mana pegawaiyang diwakilkan kuasa secara bertulis oleh Ketua Jabatan untuk bertindak bagipihaknya.2

PELAKSANAAN PENGUKUHAN PEMBERIAN ELAUNPenambahbaikan Penjelasan Prinsip Pemberian Elaun5.Prinsip-prinsip pemberian elaun yang ditetapkan dalam SSB dan SSM adalahdikekalkan kerana didapati masih relevan dengan penambahbaikan penjelasan sepertiberikut:5.1prinsip tidak sejagat (non-universal) membolehkan elaun diberikansecara khusus kepada kumpulan atau perkhidmatan tertentu. Elaun diberiberdasarkan keunikan sesuatu perkhidmatan, kumpulan atau tugasan.Sebagai contoh, elaun yang dibayar kepada Pegawai Perubatan danPegawai Pergigian yang diwartakan sebagai Pakar;5.2prinsip tidak biasa (non-regular) menetapkan elaun hanya diberi dalamkeadaan-keadaan tertentu sahaja. Elaun diberi berdasarkan tugas yangdilaksanakan di luar kebiasaan sesuatu perkhidmatan, kumpulan,organisasi dan seumpamanya. Sebagai contoh, Bayaran Insentif TugasMemanjat Pokok yang dibayar kepada pegawai Jabatan PerhutananSemenanjung Malaysia yang diarahkan melakukan tugas memanjatpokok;5.3prinsip tidak kekal (non-permanent) menentukan bahawa elaun diberisecara sementara. Elaun boleh ditarik balik, diberhentikan bayarannyaatau dimansuhkan sekiranya sesuatu elaun itu tidak lagi relevan atau tidaklagi menepati kriteria tertentu pemberian elaun tersebut. Prinsip ini jugamenentukan elaun boleh diberi mengikut suatu tempoh tertentu. Sebagaicontoh, Insentif Profisiensi Bahasa Inggeris yang dibayar secarabertempoh kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang mengajarsubjek Bahasa Inggeris di sekolah-sekolah dan mencapai band C1 atauC2 dalam Cambridge Placement Test atau Ujian Aptis mulai 1 Januari2014 hingga 31 Disember 2016; dan3

5.4prinsip kesaksamaan (fairness) membolehkan pemberian elaundipanjangkan kepada perkhidmatan, kumpulan atau gred-gred tertentuyang layak dan memenuhi kriteria sesuatu elaun. Sebagai contoh,Bayaran Insentif Penguat Kuasa yang dibayar kepada pegawai penguatkuasa di Bahagian Penguat Kuasa, Kementerian Perdagangan DalamNegeri dan Hal Ehwal Penggguna pada tahun 2001 telah dipanjangkankepada pegawai perkhidmatan awam tertentu yang menjalankan aktivitipenguatkuasaan.Penetapan Kriteria dan Jenis Pemberian Elaun6.Kriteria-kriteria elaun dalam perkhidmatan awam adalah seperti mana yang telahditetapkan dalam SSB dan SSM seperti berikut:7.6.1kos sara hidup;6.2tanggungjawab tambahan;6.3bayaran balik perbelanjaan;6.4risiko kerja;6.5kesusahan;6.6kepakaran;6.7kemahiran atau kompetensi tambahan;6.8keanehan atau kejelikan (obnoxious) tugas;6.9kepentingan pengekalan sesuatu perkhidmatan; dan6.10galakan.Bagi memperkemaskan pelaksanaan pemberian elaun, jenis elaun dalamperkhidmatan awam ditetapkan seperti berikut:7.1imbuhan tetap atau bayaran imbuhan yang diberi berasaskan kriteriakos sara hidup seperti Imbuhan Tetap Perumahan atau Bayaran ImbuhanSara Hidup;4

7.2elaun atau bayaran balik yang diberi berasaskan kriteria tanggungjawabtambahan dan bayaran balik perbelanjaan seperti Elaun TanggungjawabKhas Pemandu atau Bayaran Balik Letak Kenderaan; dan7.3bayaran insentif yang diberi berasaskan kriteria-kriteria risiko kerja,kesusahan, kepakaran, kemahiran atau kompetensi tambahan, keanehanatau kejelikan tugas, kepentingan pengekalan sesuatu perkhidmatan dangalakan seperti Bayaran Insentif Juruterbang atau Bayaran Insentif TugasKewangan.Pemansuhan Elaun8.Berdasarkan prinsip di perenggan 5, sebanyak sembilan (9) elaun dimansuhkanseperti berikut:9.8.1Bayaran Insentif Angkat Najis;8.2Bayaran Insentif Menaip Jawi;8.3Elaun Keraian kepada Setiausaha Sulit dan Setiausaha Sulit Kanan;8.4Elaun Khas Penolong Pemungut Hasil Tanah;8.5Elaun Operator Generator Elektrik;8.6Elaun Penyelia Bilik Taip;8.7Elaun Tilikan Trigonometric Observation;8.8Insentif Profisiensi Bahasa Inggeris; dan8.9Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal.Sekiranya masih ada pegawai yang melaksanakan tugas yang melayakkanpemberian elaun seperti di subperenggan 8.1 hingga 8.8 sebelum tarikh kuat kuasaPekeliling Perkhidmatan ini, Jabatan Perkhidmatan Awam boleh memberi kelulusansecara Khas Untuk Penyandang (KUP) tertakluk pegawai berkenaan memenuhi syaratkelayakan yang ditetapkan.5

10.Bagi maksud pemansuhan Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (BIPK)seperti di subperenggan 8.9, pemberian BIPK adalah dikekalkan secara KUP1 kepadapegawai yang sedang berada dalam perkhidmatan sebelum tarikh kuat kuasa PekelilingPerkhidmatan ini.Pindaan Nama Elaun Selaras Dengan Kriteria Dan Jenis Elaun11.Berdasarkan kriteria dan jenis pemberian elaun sebagaimana di perenggan 6dan 7, sejumlah 63 elaun dipinda nama seperti di Lampiran A. Pindaan nama elaunelaun ini tidak melibatkan sebarang perubahan kadar.Penggabungan Elaun Berdasarkan Kriteria Yang Sama12.Berdasarkan kriteria pemberian elaun sebagaimana di perenggan 6, sejumlahlapan (8) elaun digabung menjadi dua (2) elaun dengan nama baharu seperti berikut:12.1Bayaran Insentif Pasukan Khas adalah merupakan gabungan lima (5)elaun iaitu Bayaran Insentif Rejimen Gerak Khas, Bayaran InsentifPasukan Khas Tentera Laut, Bayaran Insentif Pasukan Khas TenteraUdara, Bayaran Insentif Pasukan Gerak Khas Polis Diraja Malaysia(PDRM) dan Bayaran Insentif Pasukan Tindakan Khas dan Penyelamat,Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). ahsepertidi Lampiran B1; dan12.2Elaun Rangsum adalah merupakan gabungan tiga (3) elaun iaitu SajianTunai Angkatan Tentera Malaysia (ATM), Sajian Tunai APMM danElaun Rangsum PDRM. Pelaksanaan pemberian Elaun Rangsum adalahseperti di Lampiran B2.1Kadar BIPK adalah sebagaimana perenggan 14, Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 17 Tahun 2007.6

Elaun Perkhidmatan Awam Yang Berkuat Kuasa13.Secara keseluruhannya, sebanyak 143 elaun dalam perkhidmatan awam yangdikekalkan pada tarikh berkuat kuasanya Pekeliling Perkhidmatan ini sepertidi Lampiran C.Penyeragaman Syarat Umum Kelayakan Pembayaran Elaun14.Bagi memastikan urusan pelaksanaan pemberian elaun perkhidmatan awamyang kemas dan teratur, syarat umum kelayakan pembayaran telah diseragamkan bagielaun-elaun seperti di Lampiran D. Melalui penyeragaman ini, pembayaran elaun akanterhenti mulai hari pertama apabila pegawai berada dalam keadaan berikut:14.1Cuti Tanpa Gaji (termasuk Cuti Belajar Tanpa Gaji);14.2Cuti Separuh Gaji (termasuk Cuti Belajar Separuh Gaji);14.3kursus (termasuk Cuti Belajar Bergaji Penuh) yang tempohnya melebihi92 hari termasuk Hari Rehat Mingguan, Hari Kelepasan Mingguan danHari Kelepasan Am;14.4Cuti Rehat yang tempohnya melebihi 28 hari berturut-turut termasuk HariRehat Mingguan, Hari Kelepasan Mingguan dan Hari Kelepasan Am;14.5cuti selain daripada Cuti Rehat, yang tempohnya melebihi 28 hariberturut-turut termasuk Hari Rehat Mingguan, Hari Kelepasan Mingguandan Hari Kelepasan Am;14.6kombinasi mana-mana jenis cuti yang tempohnya melebihi 28 hariberturut-turut termasuk Hari Rehat Mingguan, Hari Kelepasan Mingguan,Hari Kelepasan Am dan hari-hari tidak hadir bekerja tanpa kebenaran;atau7

14.7menjalankan tugas rasmi selain daripada tugas hakiki atas arahan KetuaJabatan yang tempohnya melebihi 92 hari berturut-turut.15.Bagi elaun-elaun yang tidak disenaraikan di Lampiran D, syarat-syarat umumkelayakan pembayaran elaun adalah masih berkuat kuasa mengikut pekelilingperkhidmatan, surat pekeliling perkhidmatan, surat pelaksanaan dan surat edaranterdahulu.16.Kaedah pembayaran bagi elaun-elaun yang dibayar secara bulanan hendaklahdibuat secara pro rata dalam keadaan di mana:16.1tempoh penempatan pegawai yang tidak genap satu (1) bulan kalendar;atau16.2pegawai diarahkan menjalankan tugas yang melayakkan pemberian elauntertentu adalah tidak genap satu (1) bulan kalendar.17.Kaedah pengiraan elaun secara pro rata adalah seperti yang berikut:Bilangan Hari Menjalankan Tugas2XKadar Elaun (RM sebulan)Bilangan Hari Dalam Bulan Berkenaan18.Pembayaran elaun adalah menjadi tanggungjawab jabatan di mana pegawaiditempatkan. Sekiranya elaun tersebut belum dibayar oleh jabatan asal sebelumpegawai bertukar ke jabatan baharu, pembayaran hendaklah dibuat oleh jabatan asal.2Menjalankan tugas sekurang-kurangnya empat (4) jam adalah dikira sebagai satu (1) hari.8

TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN19.Ketua Jabatan adalah bertanggungjawab memastikan urusan pembayaran elaun-elaun seperti di perenggan 9, 10 dan 13 dilaksanakan dengan cekap dan teratur sertamematuhi peraturan kewangan semasa.PEMBATALAN20.Dengan berkuat kuasanya Pekeliling Perkhidmatan ini, maka semua pekelilingperkhidmatan, surat pekeliling perkhidmatan, surat pelaksanaan dan surat edaran sepertiyang tersenarai di Lampiran B1, Lampiran B2 dan Lampiran E adalah dibatalkan.TARIKH KUAT KUASA21.Pekeliling Perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai 1 Januari 2020.PEMAKAIAN22.Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing,Pekeliling Perkhidmatan ini pada keseluruhannya dipanjangkan kepada semuaPerkhidmatan Awam Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan.“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”(DATUK MOHD KHAIRUL ADIB ABD RAHMAN)Ketua Pengarah Perkhidmatan AwamMalaysiaJABATAN PERKHIDMATAN AWAMMALAYSIAPUTRAJAYADisember 20199

Semua Ketua Setiausaha KementerianSemua Ketua Jabatan PersekutuanSemua Setiausaha SuruhanjayaSemua YB Setiausaha Kerajaan NegeriSemua Pihak Berkuasa BerkanunSemua Pihak Berkuasa Tempatan10

LAMPIRAN ASENARAI ELAUN YANG DIPINDA NAMABIL.NAMA SEDIA ADANAMA BAHARU1.Bantuan Sara HidupBayaran Imbuhan Sara Hidup2.Bayaran Bantuan MenyelenggaraRumahBayaran Imbuhan MenyelenggaraRumah3.Bayaran Bantuan Pembantu RumahBayaran Imbuhan Pembantu Rumah4.Bayaran Bantuan Saraan PemanduBayaran Imbuhan Saraan Pemandu5.Bayaran Insentif AkademikBayaran Insentif Akademik PensyarahPerubatan dan Pergigian6.Bayaran Insentif Jurulatih SukanElaun Jurulatih Sukan7.Bayaran Insentif Ketukangan(Anak Kapal)Bayaran Insentif Ketukangan AnakKapal (Jabatan Kastam DirajaMalaysia)8.Bayaran Insentif Ketukangan(Anak Kapal dan Artisan Laut)Bayaran Insentif Ketukangan AnakKapal dan Artisan Laut (AgensiPenguatkuasaan Maritim Malaysia)9.Bayaran Insentif Khas (Jabatan PenjaraMalaysia)Bayaran Insentif Pengawasan Banduan10.Bayaran Insentif Khas (PUSPEN)Bayaran Insentif Pengawasan Pelatih diPUSPEN11.Bayaran Insentif Khas ATMBayaran Insentif Perkhidmatan ATM12.Bayaran Insentif Khas JUSABayaran Insentif Ikhtisas KumpulanPengurusan Tertinggi13.Bayaran Insentif Khas PDRMBayaran Insentif Perkhidmatan PDRM14.Bayaran Insentif Klinik SelepasWaktu PejabatElaun Bertugas Pegawai PerubatanSelepas Waktu Pejabat di KlinikKesihatan dan Jabatan KecemasanHospital15.Bayaran Insentif Luar Waktu PejabatElaun Bersedia Atas Panggilandi Klinik Kesihatan dan Klinik Desa16.Bayaran Insentif Memanjat Pokok(Jabatan Perhutanan SemenanjungMalaysia)Bayaran Insentif Tugas MemanjatPokok11

BIL.NAMA SEDIA ADANAMA BAHARU17.Bayaran Insentif Mengajar Kanakkanak CacatBayaran Insentif Pengajaran Kanakkanak Berkeperluan Khas18.Bayaran Insentif Merawat Pesakit Jiwa,Tibi dan KustaBayaran Insentif Merawat PesakitPsikiatri, Tibi dan Kusta19.Bayaran Insentif Pegawai KawalanTrafik UdaraBayaran Insentif Pengawal TrafikUdara20.Bayaran Insentif Pegawai KesihatanDaerahBayaran Insentif Pegawai KesihatanDaerah Bukan Pakar21.Bayaran Insentif PemanduElaun Memandu Kenderaan JabatanPenjara Malaysia22.Bayaran Insentif Pembedahan ElektifElaun Pembedahan Elektif23.Bayaran Insentif Pemeriksa KapalTerbangBayaran Insentif Tugas MemeriksaPesawat Penerbangan Awam24.Bayaran Insentif Penempatan PakarBayaran Insentif Penempatan PakarPerubatan dan Pakar Pergigian diFasiliti Kesihatan di Sabah, Sarawakdan Labuan25.Bayaran Insentif Penerbangan bagiPembantu Teknik PenerbanganBayaran Insentif Tugas KalibrasiPenerbangan26.Bayaran Insentif Pentadbiran HospitalElaun Pentadbiran Hospital27.Bayaran Insentif Pentaksiran Bertugasdi Pelabuhan, Lapangan Terbang,Sempadan Jalan Darat, Zon Bebas danPenggudanganElaun Tugas Pentaksiran di Pelabuhan,Lapangan Terbang, Sempadan JalanDarat, Zon Bebas dan Penggudangan28.Bayaran Insentif PerudaraBayaran Insentif Operasi Udara29.Bayaran Insentif Perudara KementerianKesihatan MalaysiaBayaran Insentif PerkhidmatanKesihatan Udara30.Bayaran Insentif Sabah dan SarawakBayaran Insentif Sabah dan SarawakATM31.Bayaran Insentif SemenanjungBayaran Insentif Semenanjung ATM32.Bayaran Insentif Thailand danSingapuraBayaran Imbuhan Thailand danSingapura33.Bayaran Insentif Tugas BiusElaun Tugas Bius34.Bayaran Khas Persinggahan PelabuhanLuar NegaraElaun Persinggahan Pelabuhan LuarNegara12

BIL.NAMA SEDIA ADANAMA BAHARU35.Bayaran Lebih MasaElaun Lebih Masa36.Bayaran Pembaharuan Lesen MemanduBayaran Balik Pembaharuan LesenMemandu37.Bayaran Perumahan KhasBayaran Imbuhan Perumahan Khas38.Bayaran PerundinganElaun Tugas Perundingan Universiti39.Bayaran Syarahan Akademik SambilanElaun Syarahan Akademik Sambilan40.Elaun Bahasa AsingBayaran Insentif Bahasa Asing41.Elaun Bahasa bagi Jurubahasa diMahkamahBayaran Insentif Tugas Jurubahasadi Mahkamah42.Elaun GangguanBayaran Insentif Arahan PertukaranWilayah43.Elaun Gantian MotosikalBayaran Balik Gantian Motosikal44.Elaun Juruiring Bermotosikaldan PemanduElaun Juruiring Bermotosikal danPemandu kepada Yang di-PertuanAgong, Raja Permaisuri Agong,DYMM Raja-Raja dan Yang di-PertuaNegeri45.Elaun Juruiring, Pengawal Peribadi danPengiring Rapat serta KemudahanPakaian PremanElaun Juruiring, Pengawal Peribadi danPengiring Rapat46.Elaun Kerja di Luar WaktuBekerja BiasaElaun Tugas Atas Panggilan bagiPegawai Perubatan47.Elaun Khas kepada Pegawai Perubatanyang Dilantik sebagai PendaftarElaun kepada Pegawai Perubatan yangDilantik sebagai Pendaftar48.Elaun Khas Mengendali ReaktorNuklearBayaran Insentif Tugas MengendaliReaktor Nuklear49.Elaun Khas Mengikut Lokasi danTahap KesusahanBayaran Insentif Mengikut Lokasi danTahap Kesusahan50.Elaun Khas Pasukan Mencari danMenyelamat Khas MalaysiaBayaran Insentif Pasukan SMART51.Elaun Khas Skim Perkhidmatan AgensiPenguatkuasaan Maritim MalaysiaBayaran Insentif Perkhidmatan APMM13

BIL.NAMA SEDIA ADANAMA BAHARU52.Elaun Penyelenggaraan PakaianJuruiring, Pengawal Peribadi danPengiring RapatElaun Penyelenggaraan PakaianKawalan Rapat53.Elaun Perumahan WilayahBayaran Imbuhan Perumahan Wilayah54.Elaun Profesor UlungBayaran Insentif Profesor Ulung55.Elaun Rating PegawaiKawalan Trafik UdaraBayaran Insentif RatingTrafik Udara56.Elaun Rating PegawaiPengurusan Ruang Angkasa TUDMBayaran Insentif Rating PegawaiPengurusan Ruang Angkasa TUDM57.Elaun Rating PemeriksaKapal TerbangBayaran Insentif RatingPemeriksa Kapal Terbang58.Elaun SebatBayaran Insentif Tugas Hukuman Sebat59.Elaun TanggungjawabElaun Tugas Pentadbiran Sekolah60.Elaun Tanggungjawab PenyelarasPenyelidikElaun Tanggungjawab PenyelarasPenyelidik Parlimen61.Elaun Trengkas Dwi BahasaBayaran Insentif Trengkas Dwi Bahasa62.Elaun Tugas Khas (Gantung)Bayaran Insentif Tugas HukumanGantung63.Elaun Tugas Khas PentadbiranElaun Tugas Khas Pentadbiran diUniversiti dan Institusi Penyelidikan14

LAMPIRAN B1PELAKSANAAN PENGGABUNGANBAYARAN INSENTIF PASUKAN KHASBIL.PERKARAPELAKSANAAN1.Nama elaunbaharu:Bayaran Insentif Pasukan Khas2.Nama elaunyangdigabungkan:(i) Bayaran Insentif Rejimen Gerak Khas(ii) Bayaran Insentif Pasukan Khas Laut(iii) Bayaran Insentif Pasukan Khas Udara(iv) Bayaran Insentif Pasukan Gerak Khas PDRM(v) Bayaran Insentif Pasukan Tindakan Khas dan PenyelamatAPMM3.Kadar:Tahun PerkhidmatanKadar Sebulan (RM)1 hingga 10600.0011 hingga 15750.0016 dan ke atas900.004.Penerima:Pegawai dan anggota yang berkhidmat dalam Rejimen Gerak Khas,Pasukan Khas Laut dan Pasukan Khas Udara ATM, PasukanGerakan Khas PDRM dan Pasukan Tindakan Khas dan PenyelamatAPMM.5.Pembatalanpunca kuasa:(i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)(vii)JPA(S) 4/33/2 Klt.9/(23) bertarikh 4 Oktober 1994JPA(S) 63/30/2 (59) bertarikh 21 Februari 1995JPA(S) 63/159/1 (14) bertarikh 5 September 2001JPA(S) 63/30/2 Jld. 2 (4) bertarikh 21 September 2004JPA(S) 4/40 Klt. 6 (23) bertarikh 21 September 2004JPA(S)(BGE) 63/17/16 Klt.4 (46) bertarikh 15 Oktober 2008pemakluman-pemakluman lain berkaitan yang dikeluarkanoleh JPA sebelum ini.15

LAMPIRAN B2PELAKSANAAN PENGGABUNGANELAUN RANGSUMBIL.PERKARAPELAKSANAAN1.Nama elaunbaharu:Elaun Rangsum2.Nama elaunyangdigabungkan:(i) Sajian Tunai ATM3.(ii) Sajian Tunai APMM(iii) Elaun Rangsum PDRMKadar:Kadar Sehari (RM)Bil.4.Penerima:Kategori RangsumSemenanjungSabah/Sarawak1.Rangsum Segar8.108.802.Rangsum Tambahan G0.800.803.Rangsum Operasi Khas15.1016.604.Rangsum Stesen Terumbu-12.60Pegawai dan anggota ATM, PDRM dan APMM yang menjalankantugas operasi.Elaun hanya diberi sekiranya sumber bekalan makanan biasa tidakdapat diberikan melalui prosedur biasa kerana kedudukan merekayang terpencil dan sukar serta atas sebab-sebab keselamatan operasiyang dijalankan.5.Pembatalanpunca kuasa:(i)(ii)(iii)(iv)(v)JPA(S)63/100-3(SK1) bertarikh 7 November 2000JPA(S)(BGE)63/17/16 Klt.4(79) bertarikh 16 Januari 2009JPA(SARAAN) (S)63/100-3 Klt.2 (4) bertarikh 16 Januari 2009JPA(S)63/155 Klt.2 (SV4) bertarikh 12 Januari 2001pemakluman-pemakluman lain berkaitan yang dikeluarkan olehJPA sebelum ini.16

LAMPIRAN CSENARAI ELAUN YANG BERKUAT KUASABIL.ELAUN1.Bayaran Balik Gantian Motosikal2.Bayaran Balik Pembaharuan Lesen Memandu3.Bayaran Balik Pembelian Cermin Mata4.Bayaran Imbuhan Menyelenggara Rumah5.Bayaran Imbuhan Pembantu Rumah6.Bayaran Imbuhan Perumahan Khas7.Bayaran Imbuhan Perumahan Wilayah8.Bayaran Imbuhan Sara Hidup9.Bayaran Imbuhan Saraan Pemandu10.Bayaran Imbuhan Thailand dan Singapura11.Bayaran Insentif Akademik Pensyarah Perubatan dan Pergigian12.Bayaran Insentif Arahan Pertukaran Wilayah13.Bayaran Insentif Bahasa14.Bayaran Insentif Bahasa (PDRM dan Jabatan Penjara Malaysia)15.Bayaran Insentif Bahasa Asing16.Bayaran Insentif Bertugas di Bilik Mayat17.Bayaran Insentif Bomba18.Bayaran Insentif Detektif19.Bayaran Insentif HAZMAT20.Bayaran Insentif Ikhtisas Kumpulan Pengurusan Tertinggi21.Bayaran Insentif Jurutera Penyenggara Kapal Udara Berlesen, Unit Udara PDRM17

BIL.ELAUN22.Bayaran Insentif Juruterbang23.Bayaran Insentif Juruterbang Penguji Pesawat dan Jurutera Penguji Pesawat TUDM24.Bayaran Insentif Kesihatan Awam Pegawai Pergigian25.Bayaran Insentif Kesusahan Bertugas di Taman Negara26.Bayaran Insentif Ketukangan Anak Kapal (Jabatan Kastam Diraja Malaysia)27.Bayaran Insentif Ketukangan Anak Kapal dan Artisan Laut (APMM)28.Bayaran Insentif Ketukangan Dog Handlers29.Bayaran Insentif Ketukangan (Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia)30.Bayaran Insentif Ketukangan (Jabatan Penjara Malaysia)31.Bayaran Insentif Ketukangan (Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia)32.Bayaran Insentif Ketukangan (PDRM)33.Bayaran Insentif Mengikut Lokasi dan Tahap Kesusahan34.Bayaran Insentif Menyelam35.Bayaran Insentif Merawat Pesakit Psikiatri, Tibi dan Kusta36.Bayaran Insentif Operasi Udara37.Bayaran Insentif Pakar38.Bayaran Insentif Pasukan Atur Gerak Cepat39.Bayaran Insentif Pasukan Gerakan Am40.Bayaran Insentif Pasukan Khas41.Bayaran Insentif Pasukan Simpanan Persekutuan42.Bayaran Insentif Pasukan SMART43.Bayaran Insentif Pedalaman18

BIL.ELAUN44.Bayaran Insentif Pegawai Kesihatan Daerah Bukan Pakar45.Bayaran Insentif Pegawai Pengurusan Ruang Angkasa TUDM46.Bayaran Insentif Pegawai-pegawai Taman Negara47.Bayaran Insentif Pembantu Pengurusan Murid di Sekolah Pendidikan Khas48.Bayaran Insentif Pembersihan Jerangkap Samar49.Bayaran Insentif Pemeriksa Kapal Terbang ATM50.Bayaran Insentif Pemusnah Bom51.Bayaran Insentif Pencegah52.Bayaran Insentif Pencegahan Rasuah53.Bayaran Insentif Penempatan Pakar Perubatan dan Pakar Pergigian di FasilitiKesihatan di Sabah, Sarawak dan Labuan54.Bayaran Insentif Penempatan Sabah, Sarawak atau Labuan kepada Pegawai BukanWarganegara yang Dilantik Secara Kontrak55.Bayaran Insentif Penerbangan56.Bayaran Insentif Pengajaran Kanak-kanak Berkeperluan Khas57.Bayaran Insentif Pengawal Trafik Udara58.Bayaran Insentif Pengawasan Banduan59.Bayaran Insentif Pengawasan Pelatih di PUSPEN60.Bayaran Insentif Penguat Kuasa61.Bayaran Insentif Penyelamat di Air62.Bayaran Insentif Penyiasatan63.Bayaran Insentif Perkhidmatan APMM64.Bayaran Insentif Perkhidmatan ATM65.Bayaran Insentif Perkhidmatan Bomba19

BIL.ELAUN66.Bayaran Insentif Perkhidmatan Kapal Selam67.Bayaran Insentif Perkhidmatan Kesihatan Udara68.Bayaran Insentif Perkhidmatan PDRM69.Bayaran Insentif Perkhidmatan PERHILITAN70.Bayaran Insentif Perumahan Sabah, Sarawak atau Labuan kepada Pegawai BukanWarganegara yang Dilantik Secara Kontrak71.Bayaran Insentif Polis Trafik72.Bayaran Insentif Pos Basik73.Bayaran Insentif Profesor Ulung74.Bayaran Insentif Program Pemulihan Pemasyarakatan75.Bayaran Insentif Rating Pemeriksa Kapal Terbang76.Bayaran Insentif Rating Pegawai Pengurusan Ruang Angkasa77.Bayaran Insentif Rating Trafik Udara78.Bayaran Insentif Rawatan Kecemasan (Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia)79.Bayaran Insentif Sabah dan Sarawak ATM80.Bayaran Insentif Semenanjung ATM81.Bayaran Insentif Subjek Pendidikan82.Bayaran Insentif Teknikal83.Bayaran Insentif Trengkas Dwi Bahasa84.Bayaran Insentif Tugas Am85.Bayaran Insentif Tugas Cawangan Khas86.Bayaran Insentif Tugas Hukuman Gantung87.Bayaran Insentif Tugas Hukuman Sebat88.Bayaran Insentif Tugas Ikhtisas20

BIL.ELAUN89.Bayaran Insentif Tugas Jurubahasa di Mahkamah90.Bayaran Insentif Tugas Kalibrasi Penerbangan91.Bayaran Insentif Tugas Kewangan92.Bayaran Insentif Tugas Memanjat Pokok93.Bayaran Insentif Tugas Memeriksa Pesawat Penerbangan Awam94.Bayaran Insentif Tugas Mengendali Reaktor Nuklear95.Bayaran Insentif Tugas Pengurusan Stor96.Bayaran Insentif Tugas Stesen Luar Pantai97.Bayaran Insentif Unit Pencegah Penyeludupan98.Bayaran Insentif Wilayah99.Elaun Bertugas Pegawai Perubatan Selepas Waktu Pejabat di Klinik Kesihatan danJabatan Kecemasan Hospital100. Elaun Guru Besar dan Pengetua101. Elaun Guru Kelas Bahasa Ibunda102.Elaun Juruiring Bermotosikal dan Pemandu kepada Yang di-Pertuan Agong, RajaPermaisuri Agong, DYMM Raja-Raja dan Yang di-Pertua Negeri103. Elaun Juruiring, Pengawal Peribadi dan Pengiring Rapat104. Elaun Jurulatih Sukan105. Elaun kepada Pegawai Perubatan yang Dilantik sebagai Pendaftar106. Elaun Kerja Luar Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia107. Elaun Kerja Luar Kadastra dan Pemetaan108. Elaun Lebih Masa109. Elaun Luar Penghulu110. Elaun Memandu Kenderaan Jabatan Penjara Malaysia21

BIL.ELAUN111. Elaun Pemandu Pengiring kepada YAB PM dan YAB TPM112. Elaun Pemangkuan113. Elaun Pembantu Khas114. Elaun Pembedahan Elektif115. Elaun Penanggungan Kerja116. Elaun Pengetua Asrama117. Elaun Pentadbiran Hospital118. Elaun Penyelenggaraan Pakaian Kawalan Rapat119. Elaun Perjalanan dari Tempat Kediaman ke Tempat Bertugas120. Elaun Persinggahan Pelabuhan Luar Negara121. Elaun Pesuruhjaya Sumpah122. Elaun Rangsum123. Elaun Syarahan Akademik Sambilan124. Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu125. Elaun Tanggungjawab Penyelaras Penyelidik Parlimen126. Elaun Tugas Atas Panggilan bagi Pegawai Perubatan127. Elaun Bersedia Atas Panggilan di Klinik Kesihatan dan Klinik Desa128. Elaun Tugas Bius129. Elaun Tugas Khas Pentadbiran di Universiti dan Institusi Penyelidikan130. Elaun Tugas Memandu Kenderaan131. Elaun Tugas Pentadbiran Sekolah132. Elaun Tugas Pentaksiran di Pelabuhan, Lapangan Terbang, Sempadan Jalan Darat,Zon Bebas dan Penggudangan133. Elaun Tugas Perundingan Universiti22

BIL.ELAUN134. Elaun Waktu Bekerja Fleksi bagi Pegawai Perubatan Siswazah135. Elaun Warden Asrama136. Elaun-elaun kerana Berkursus137. Elaun-elaun kerana Bertugas Rasmi138. Elaun-elaun kerana Bertukar dan Berpindah139. Elaun-elaun Khidmat Luar Negeri140. Imbuhan Tetap Jawatan Utama dan Gred Khas141. Imbuhan Tetap Keraian142. Imbuhan Tetap Khidmat Awam143. Imbuhan Tetap Perumahan23

LAMPIRAN DSENARAI ELAUN YANG TERTAKLUK KEPADAPEMAKAIAN SYARAT UMUM KELAYAKAN PEMBAYARAN ELAUNBIL.ELAUN1.Bayaran Imbuhan Thailand dan Singapura2.Bayaran Insentif Akademik Pensyarah Perubatan dan Pergigian3.Bayaran Insentif Bahasa4.Bayaran Insentif Bahasa (PDRM dan Jabatan Penjara Malaysia)5.Bayaran Insentif Bahasa Asing6.Bayaran Insentif Bertugas Di Bilik Mayat7.Bayaran Insentif Bomba8.Bayaran Insentif Detektif9.Bayaran Insentif HAZMAT10.Bayaran Insentif Ikhtisas Kumpulan Pengurusan Tertinggi11.Bayaran Insentif Juruterbang Penguji Pesawat dan Jurutera Penguji Pesawat TUDM12.Bayaran Insentif Kesihatan Awam Pegawai Pergigian13.Bayaran Insentif Kesusahan Bertugas di Taman Negara14.Bayaran Insentif Ketukangan Anak Kapal (Jabatan Kastam Diraja Malaysia)15.Bayaran Insentif Ketukangan Anak Kapal dan Artisan Laut (APMM)16.Bayaran Insentif Ketukangan Dog Handlers17.Bayaran Insentif Ketukangan (Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia)18.Bayaran Insentif Ketukangan (Jabatan Penjara Malaysia)19.Bayaran Insentif Ketukangan (Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia)20.Bayaran Insentif Ketukangan (PDRM)24

BIL.ELAUN21.Bayaran Insentif Menyelam22.Bayaran Insentif Merawat Pesakit Psikiatri, Tibi dan Kusta23.Bayaran Insentif Pasukan Atur Gerak Cepat24.Bayaran Insentif Pasukan Gerakan Am25.Bayaran Insentif Pasukan Khas26.Bayaran Insentif Pasukan Simpanan Persekutuan27.Bayaran Insentif Pasukan SMART28.Bayaran Insentif Pegawai Kesihatan Daerah Bukan Pakar29.Bayaran Insentif Pegawai Pengurusan Ruang Angkasa TUDM30.Bayaran Insentif Pegawai-pegawai Taman Negara31.Bayaran Insentif Pembantu Pengurusan Murid di Sekolah Pendidikan Khas32.Bayaran Insentif Pemeriksa Kapal Terbang ATM33.Bayaran Insentif Pencegah34.Bayaran Insentif Pencegahan Rasuah35.Bayaran Insentif Penempatan Pakar Perubatan dan Pakar Pergigian di FasilitiKesihatan di Sabah, Sarawak dan Labuan36.Bayaran Insentif Penerbangan37.Bayaran Insentif Pengajaran Kanak-kanak Berkeperluan Khas38.Bayaran Insentif Pengawal Trafik Udara39.Bayaran Insentif Pengawasan Banduan40.Bayaran Insentif Pengawasan Pelatih di PUSPEN41.Bayaran Insentif Penguat Kuasa42.Bayaran Insentif Penyelamat di Air25

BIL.ELAUN43.Bayaran Insentif Penyiasatan44.Bayaran Insentif Perkhidmatan APMM45.Bayaran Insentif Perkhidmatan ATM46.Bayaran Insentif Perkhidmatan Bomba47.Bayaran Insentif Perkhidmatan PDRM48.Bayaran Insentif Perkhidmatan PERHILITAN49.Bayaran Insentif Polis Trafik50.Bayaran Insentif Pos Basik51.Bayaran Insentif Rating Pegawai Pengurusan Ruang Angkasa TUDM52.Bayaran Insentif Rating Pemeriksa Kapal Terbang53.Bayaran Insentif Rating Trafik Udara54.Bayaran Insentif Rawatan Kecemasan (Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia)55.Bayaran Insentif Subjek Pendidikan56.Bayaran Insentif Trengkas Dwi Bahasa57.Bayaran Insentif Tugas Am58.Bayaran Insentif Tugas Cawangan Khas59.Bayaran Insentif Tugas Hukuman Gantung60.Bayaran Insentif Tugas Hukuman Sebat61.Bayaran Insentif Tugas Ikhtisas62.Bayaran Insentif Tugas Jurubahasa di Mahkamah63.Bayaran Insentif Tugas Kalibrasi Penerbangan64.Bayaran Insentif Tugas Kewangan65.Bayaran Insentif Tugas Memeriksa Pesawat Penerbangan Awam26

BIL.ELAUN66.Bayaran Insentif Tugas Mengendali Reaktor Nuklear67.Bayaran Insentif Tugas Pengurusan Stor68.Bayaran Insentif Unit Pencegah Penyeludupan69.Elaun Bertugas Pegawai Perubatan Selepas Waktu Pejabat di Klinik Kesihatan danJabatan Kecemasan Hospital70.Elaun Guru Besar dan Pengetua71.Elaun Guru Kelas Bahasa Ibunda72.Elaun Juruiring Bermotosikal dan Pemandu kepada Yang di-Pertuan Agong, RajaPermaisuri Agong, DYMM Raja-Raja dan Yang di-Pertua Negeri73.Elaun Juruiring, Pengawal Peribadi dan Pengiring Rapat74.Elaun Jurulatih Sukan75.Elaun kepada Pegawai Perubatan yang Dilantik sebagai Pendaftar76.Elaun Luar Penghulu77.Elaun Memandu Kenderaan Jabatan Penjara Malaysia78.Elaun Pemandu Pengiring kepada YAB PM dan YAB TPM79.Elaun Pembantu Khas80.Elaun Pengetua Asrama81.Elaun Pentadbiran Hospital82.Elaun Penyelenggaraan Pakaian Kawalan Rapat83.Elaun Pesuruhjaya Sumpah84.Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu85.Elaun Tanggungjawab Penyelaras Penyelidik Parlimen86.Elaun Bersedia Atas Panggilan di Klinik Kesihatan dan Klinik Desa87.Elaun Tugas Bius27

BIL.ELAUN88.Elaun Tugas Khas Pentadbiran di Universiti dan Institusi Penyelidikan89.Elaun Tugas Pentadbiran Sekolah90.Elaun Waktu Bekerja Fleksi bagi Pegawai Perubatan Siswazah91.Elaun Warden Asrama28

LAMPIRAN EPEMBATALAN PUNCA KUASA BAGIELAUN-ELAUN YANG DIMANSUHKANBIL.1.ELAUNBayaran Insentif Angkat NajisPekeliling/ Surat Pekeliling Perkhidmatan/ Surat Edaran yang dibatalkan*:i)JPA 63/50/68/(52) bertarikh 11 Julai 1985ii)Perenggan D1, Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 Tahun 1991iii) Perenggan C6, Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4

Rumah Bayaran Imbuhan Menyelenggara Rumah 3. Bayaran Bantuan Pembantu Rumah Bayaran Imbuhan Pembantu Rumah 4. Bayaran Bantuan Saraan Pemandu Bayaran Imbuhan Saraan Pemandu 5. Bayaran Insentif Akademik Bayaran Insentif Akademik Pensyarah Perubatan dan Pergigian 6. Bayaran Insentif Jurulatih Sukan Elaun Jurulatih Sukan 7. Bayaran Insentif